סיפור של שותפות – מעטפת ומהות: קידום הוראת מדע וטכנולוגיה במערך של 'שותפות מכללה-בית ספר'

סיפור של שותפות – מעטפת ומהות: קידום הוראת מדע וטכנולוגיה במערך של 'שותפות מכללה-בית ספר'

A partnership story – alignment and essence:
Advancing science and technology teaching in a school-college partnership

פורסם באתר: 05-12-2021
המאמר המלא
תקציר

המחקר בוחן שותפות תלת-שנתית בין מכללה לבית ספר שמטרתה לקדם הוראת מדע וטכנולוגיה בבית הספר. המאמר מתמקד בשנתיים הראשונות של השותפות, והוא מציג את ההשלכות של עריכת שינויים ארגוניים ופרסונליים )מעטפת השותפות( במהלך השותפות על השגת המטרות והיעדים )מהות השותפות(. במחקר השתתפו צוות מהמכללה וצוות מבית הספר. המשתתפות לקחו חלק בתכנון השותפות, בקביעת תכנית הלימודים במדע וטכנולוגיה ובהפעלתה. הנתונים נאספו מראיונות שקיימה עורכת המחקר עם כל המשתתפות בסיום כל אחת משתי שנות השותפות, כמו גם משיחות אישיות שלה עם המשתתפות. השאלות בראיונות בדקו כיצד תופסות המשתתפות את תרומת מערך השותפות החדש בין המכללה לבית הספר להתפתחותן המקצועית, כמו גם לקידום הוראת המדעים בבית הספר. ממצאי המחקר מעידים על הקשיים שהיו במהלך השנתיים הראשונות של השותפות. הם חושפים את השלכות השינויים הארגוניים על השותפות ועל השגת יעדיה. המחקר מציע לראות בשותפות מערכת הוליסטית של יחסי גומלין המשלבת בין מעטפת לבין מהות, כלומר בין היבטים ארגוניים לבין השגת יעדים תוכניים וערכיים העומדים בבסיס השותפות. מומלץ להמשיך ולבחון דרכים לטיפוח "סובלנות לעמימות" ולשיפור האינטראקציה וההדדיות בין השותפים, וזאת על מנת לבסס תרבות משותפת לשני הארגונים.

Abstract

The article examines a three-year school–college partnership focusing on advancing the teaching of science and technology in school. The first two years of the partnership describe the impact of school–college organizational and personal changes (alignment) on goals and content achievements (essence). The participants hailed from the college and from the school and included two pedagogical instructors, an academic advisor, six pre-service students specializing in science education, six in-service teachers, and the school principal. The participants were all involved in the planning and execution of the study process. Data were collected by means of interviews with the participants conducted by the researcher at the end of each of the two years of partnership. The participants' perception of the contribution of the partnership to the development and advancement of science teaching at school indicated difficulties during the first two years of the partnership. The research suggests referring to the partnership as a holistic way of life that entails an interactive combination of organizational aspects (alignment) and goals and content achievements (essence). Improving tolerance for ambiguity and fostering interaction between the partners is recommended for establishing a common school–college partnership culture.

הורדת קובץ המאמר
תפריט