סתירות בתפיסות של מורים: החסם הסמוי בהטמעת טכנולוגיות המחשב

סתירות בתפיסות של מורים: החסם הסמוי בהטמעת טכנולוגיות המחשב

A contradiction in teachers' perceptions:
The hidden obstruction in the integration of
computer technologies

פורסם באתר: 02-01-2022
המאמר המלא
תקציר

המאמר חושף סתירות בתפיסותיהם של מורים בנושא מקומו של המחשב בחינוך. נבחנו בו תפיסותיהם של ארבעים ושבעה מורים העושים שימוש במחשב בכיתתם במשך שנים מספר. כלי המחקר היה שאלון בן ארבעה חלקים, והנתונים עובדו באמצעות כמה כלים. מרבית המורים הביעו עמדות חיוביות בנושא חשיבותן של טכנולוגיות המחשב לקידום ההוראה, לקידום הלמידה ולקידום המקצועי שלהם. בד בבד נמצא שמרבית המורים סבורים כי אפשר להגיע לידי למידה משמעותית גם ללא צורך בטכנולוגיות המחשב. יתרה מזאת, המורים טענו כי שילבו בהוראתם בעיקר יישומי מחשב בסיסיים, ולא השתמשו כמעט ביישומים מתקדמים. טענה זו והשימוש החלקי שלהם בטכנולוגיות אלו חושפים את קיומה של תפיסה מושרשת, אשר סותרת את העמדה המוצהרת, ולפיה המורים אינם מאמינים ביתרונות הפדגוגיים של שימוש בטכנולוגיות המחשב. התפיסות הסותרות הללו של המורים בולמות את תהליך השינוי החשיבתי אשר נדרש לצורך הטמעה מלאה של טכנולוגיות המחשב בתחום החינוך.

Abstract

The article exposes contradictions in teachers' perceptions with regard to the place of the computer in education. It examines the perceptions of forty-seven teachers who have been utilizing computers in their classrooms for several years. The research tool was a four-part questionnaire, and the data were processed using a number of tools. Most of the teachers expressed positive attitudes concerning the importance of computer technologies not only for fostering teaching and learning, but also for their professional advancement. In parallel, it was found that most of the teachers believed that meaningful learning could be achieved without having to resort to computer technologies. They further claimed that by and large, the computer applications they included in their teaching were basic ones, and that they hardly used advanced applications. This claim, alongside their partial use of computer technologies, exposes the existence of an entrenched perception that contradicts their declared attitude, and demonstrates that the teachers do not believe in the pedagogical advantages of utilizing computer technologies. The teachers' contradictory perceptions obstruct the process of change in thinking that is required for the purpose of the full integration of computer technologies into the field of education.

הורדת קובץ המאמר
תפריט