על מושג ה'סתמיות' והוראתו בשיעורי לשון בבית הספר העל-יסודי

על מושג ה'סתמיות' והוראתו בשיעורי לשון בבית הספר העל-יסודי

The Hebrew term "stamiyut" and how it is taught in Israeli high-school grammar lessons

תקציר

מאמר זה דן בשימוש במושג 'סתמי)ות(' בתחביר העברית, בתיאורו בתכנית הלימודים של משרד החינוך ובדרכי הוראתו בבית הספר. מתברר כי מושג זה משמש לכמה תופעות שונות זו מזו. בדקדוק האנגלית יש הבחנה ביניהן, ולכל אחת מהן יש מונח משלה: impersonal, unspecified, generic . נקיטת מונח אחד לתופעות שונות, אין בה ברכה. חשוב להבחין בין התופעות השונות גם בעברית. המאמר סוקר את המצוי בנושא זה במחקר )באנגלית ובעברית( ובספרי הלימוד ומציע דרכי הוראה חדשות לכל אחת מן התופעות האלה. Impersonal )'אימפרסונל'( הוא מונח המוסב אל פעלים חסרי גוף; אלו פעלים שאין מי שעושה אותם. Unspecified )'לא מסוים'( הוא מונח המוסב לשמות עצם שאינם מסוימים. Generic )'סוגי'( הוא מונח המוסב לקבוצה שלמה של כל היחידים. שני המונחים האחרונים מנוגדים למונח specified )'מסוים'(. במחקר בעברית יש הרחבה של השימוש במונח 'אימפרסונל' גם למקרים שיש עושה פעולה, אך אין הוא מוזכר במשפט. זו טעות חמורה, כי יש בהם עושה פעולה. לפיכך אין אלו משפטים 'אימפרסונליים'. יש לשמור על משמעותו הראשונה של המונח 'אימפרסונל' ולא להרחיבה יתר על המידה גם לשמות פעולה שמלכתחילה אין להם קטגוריה של גוף, ולכן אינם יכולים להיות חסרים אותה. ה'סתמי' הוא מושג המצוי בסקלה שבצדה האחד מצוי ה'מסוים' ובצדה האחר ה'סתמי'. בלימוד בבית הספר מסתפקים רק במונח מקצה אחד ומוותרים על המונח מן הקצה האחר. אסור ללמד בצורה כזו שאינה מציגה תמונה שלמה, ובשל כך אינה ברורה ומטעה. כדי להבין היטב מושג יש לדעת מה ניגודו. המלצת המאמר היא ללמד את כל המושגים המקובלים בדקדוק האנגלית, להסבירם ולהבהירם היטב כדי שהתלמידים יקבלו תמונה שלמה של תופעות קרובות זו לזו, אך לא שוות.

Abstract

This article deals with the term ״( stami(yut ״ in Hebrew semantics and syntax. It appears that this term denotes three different phenomena: impersonal, unspecified, and generic. The use of a single term for different phenomena is worthless. It is essential to distinguish among these different phenomena in Hebrew and to assign each one its own term. The article, which is an overview of what has been written about these phenomena in both English-and Hebrewlanguage research studies, and what is written in Hebrew grammar textbooks, suggests a new way to teach these phenomena in Israeli schools. Impersonal is a term used for a verb that has neither a subject nor an agent. Unspecified One .(׳ someone ׳ or ׳ a boy ׳) is a term used for unknown nouns or pronouns means without having been taught what ׳ unspecified ׳ cannot understand what means. Generic is a term used for the entire class of individuals, ׳ specifie ׳ member of the class. ׳ specified ׳ events, etc., as opposed to a is widely used – not ׳ impersonal ׳ In Hebrew grammar research, the term only for agentless verbs, but also for sentences that do not mention the subject, despite the fact that there is a subject, just as in passive agentless sentences. I concur with Lyons (1968) that this is incorrect. The recommendation with which the article concludes is to teach all of the accepted terms in English grammar, explaining and clarifying them well in order to ensure that the pupils receive a complete picture of phenomena that are closely related or equal to one another.

הורדת קובץ המאמר
תפריט