"צמיחה אישית בקהילה אכפתית": תכנית להפחתת אלימות ולקידום התחשבות בדרך תומכת אוטונומיה

"צמיחה אישית בקהילה אכפתית": תכנית להפחתת אלימות ולקידום התחשבות בדרך תומכת אוטונומיה

"Personal Growth in a Caring Community":
A program for reducing violence and fostering
caring in an autonomy-supportive manner

תקציר

המאמר מציג את תכנית "צמיחה אישית בקהילה אכפתית" ואת תוצריה, ומתמקד בטענה Ryan & : ראו ,SDT כי רפורמה בית ספרית המבוססת על תאוריית ההכוונה העצמית )להלן 2003 ; קפלן ועשור, 2004 (, אשר מדגישה , ועל יישומיה בחינוך )עשור, 2001 )Deci, 2000a, b, c את מושג ההפנמה, יכולה להביא לתוצרים אלה: ) 1( קידום התחשבות בין תלמידים והפחתת אלימות, שאינם מלווים בדיכוי אוטונומיה; ) 2( הזדהות של מורים עם מטרות הרפורמה ויכולתם להפעילה באופן איכותי. התכנית הופעלה במשך שלוש שנים בשלושה בתי ספר יסודיים, ולוותה במחקר שבדק את התהליך ואת תוצרי ההתערבות תוך כדי השוואה לשלושה בתי ספר ששימשו כקבוצת ביקורת. ממצאי המחקר מראים, שבעקבות החשיפה לתכנית השינוי דיווחו תלמידים על הפחתה באלימות ועל עלייה ברמת ההתחשבות בין תלמידים בכיתה. עוד נמצא שתלמידים מבתי ספר שלקחו חלק בתכנית ההתערבות, תפסו את מורותיהם כיותר מגבילות אלימות וכפחות מדכאות אוטונומיה, יחסית לקבוצת ביקורת שלא נחשפה לתכנית. הניתוח האיכותני הראה כי תמיכה בצרכים הבסיסיים של המורות, ובמיוחד בצורך באוטונומיה, נתפסה בעיני המורות כחשובה במיוחד.

Abstract

This article presents the structure and some outcomes of the program "Personal Growth in a Caring Community". The program is based on the self-determination theory (SDT, Ryan and Deci, 2000a, b, c) and its applications to education (Assor, 2001, 2003; Kaplan & Assor, 2004), and emphasizes the concept of internalization. We hypothesized that a program based on the theoretical sources indicated above can contribute to the following outcomes: (1) a decrease in violence that is not associated with the suppression of autonomy, and the promotion of caring among students; and (2) teachers' identification with the goals of the reform and their ability to enact the reform in ways that reflect its true spirit. The program was conducted for three years, and was accompanied by research that examined relevant process and outcome variables in three elementary schools serving as the experimental group and three schools serving as matched controls. Quantitative and qualitative findings show that as a consequence of the exposure to the new program, pupils reported a reduction in violence and an increase in the level of consideration among pupils in the classroom. It was further found that pupils from the schools that participated in the intervention program perceived their teachers as limiting violence to a greater extent and suppressing autonomy to a lesser extent, relative to the control group, which was not exposed to the program. Qualitative analysis indicated that support for the teachers’ basic psychological needs, especially the need for autonomy, was perceived by the teachers as particularly important.

הורדת קובץ המאמר
תפריט