קהילות למידה מקצועיות של מורים ומורי מורים: הגדרות, יעדים, מאפיינים, דגמים וסוגי פעילות

קהילות למידה מקצועיות של מורים ומורי מורים: הגדרות, יעדים, מאפיינים, דגמים וסוגי פעילות

Professional learning communities

תקציר

המאמר מציע תשתית מושגית למונח "קהילות למידה מקצועיות" של מורים בכלל ושל מורי מורים בפרט. הוא קושר את פעילותן של קהילות הלמידה המקצועיות לנושא הפיתוח המקצועי של המורים ולמגמות אפיסטמולוגיות הקשורות בידע של אנשי המעשה. במאמר מובאות הגדרות שונות שניתנו לקהילות למידה מקצועיות, מוצגים יעדים שהקהילות ממלאות, מתוארים מאפיינים ודגמים ארגוניים וכן סוגי פעילות המתקיימים בקהילות שונות. המאמר מסתיים בקישור הנאמר על קהילות למידה של מורים לתיאור ולמחקר של קהילות למידה מקצועיות של מורי מורים, שהוא נושא הגיליון.

Abstract

This article creates a conceptual framework for the term "professional learning community (PLC)" of teachers and teacher educators. It links the activities conducted in the PLC for the teacher's professional development and for epistemological issues related to the teacher's personal practical knowledge. The article presents different definitions of PLCs, specifies the varied aims they serve, and describes their organizational patterns and the type of activities that are typical to them. The article concludes with a description of professional learning communities of teacher educators, which is the focus of this special issue.

הורדת קובץ המאמר
תפריט