קהילות למידה של מורים ומורי מורים – אסטרטגיה לקידום יכולת אקדמית של יחידים ושל מוסדות להכשרת מורים

קהילות למידה של מורים ומורי מורים – אסטרטגיה לקידום יכולת אקדמית של יחידים ושל מוסדות להכשרת מורים

Learning communities of teachers and teacher educators: A strategy for promoting the academic abilities of individuals and teacher education institutions

תקציר

מאמר זה דן בתפקידן של קהילות למידה של מורים ומורי מורים בפיתוח יכולת אקדמית של היחידים המשתתפים בהן ושל המוסדות שבהם הקהילות פועלות. המטרות שהנחו את יוזמי הקמת הקהילות היו בראש ובראשונה טיפוח היכולות האקדמיות של המשתתפים במחקר ובכתיבה, יצירת זהות חוקרת של משתתפיהן וחיזוקה, טיפוח נורמות של שיתופי פעולה וקיום שיח אינטלקטואלי כמאפיין של תרבות המוסד שבו מורי המורים פועלים. ממצאי המחקר מלמדים כי מרבית המטרות האלו הושגו הן ברמת המשתתפים הבודדים והן ברמה המוסדית. עם זאת, המטרה של פיתוח הזהות המחקרית נותרה כאתגר שלא מומש.

Abstract

This paper deals with the role of professional learning communities (PLCs) of teacher educators in building the academic and research abilities of the individuals participating in them and of the institutions in which these communities are active. The aims of these communities are to foster the participants' academic and writing skills, form and strengthen their research identity, develop collaborative work practices, and foster and maintain an intellectual discourse as part of the campus's culture. The findings indicate that the majority of these aims were achieved on both the individual and institutional levels. However, the aim of developing a research identity among the community members remains an unresolved challenge.

הורדת קובץ המאמר
תפריט