רצף הכשרה והתפתחות מקצועית של מורים בישראל: רטוריקה מול שגרה מעורפלת

רצף הכשרה והתפתחות מקצועית של מורים בישראל: רטוריקה מול שגרה מעורפלת

The continuum of teachers' professional
development in Israel: Rhetoric versus practice

תקציר

המאמר עוסק בסוגיה מרכזית בפיתוח המקצועי של מורים, ומתמקד בהצגת התפיסה שלפיה רצף פיתוח פרופסיונלי של מורים, המתוכנן ומבוצע כראוי, הוא תנאי הכרחי לפיתוח יכולותיהם לעמוד בדרישות התפקיד המורכבות שהם מתמודדים אִתן. המושג "רצף ההתפתחות המקצועית" אינו חדש בספרות העוסקת בפיתוח פרופסיונלי של מי שעוסקים במתן שירותים שתפקידם לסייע, לפתח ולהעצים אנשים אשר מקבלים את שירותיהם. הצורך להסתגל לשינויים הרבים והמהירים שעידן המידע מעמיד בפני אלה העוסקים בתחומים אלה, ובכללם המורים, הוא עצום ומורכב בהיקפו. המונחים "מתמחים" ו"מומחים" שגורים בפי כול, וההבחנה בין רמות של מומחיות מקובלת כיום בהתייחסות אל העוסקים בפרופסיות השונות הן מבחינת הציפיות לתוצרי פעולתם והן מבחינת ההכרה הציבורית הניתנת להם. למאמר שני חלקים. בחלקו הראשון הוא עוסק בהשתמעויות הנובעות מהצורך הבלתי מתפשר של מורים ללמוד ולהתפתח לאורך כל חייהם המקצועיים, ומציג מודל המראה את שלבי הרצף הנדרשים בתהליכי ההכשרה והפיתוח הפרופסיונלי שלהם. השתמעויות אלה ברורות למדי ברמה הרטורית, אולם יישומן אינו דבר של מה בכך. בחלקו השני של המאמר מוצגים ממצאים מרכזיים מתוך מכלול ממצאי מחקר אמפירי, אשר שאלותיו נגזרו מסקירת הספרות ומהמודל, ונבדקו בקרב ממלאי תפקיד בכירים ברמות המטה וברמות האחראיות לביצוע וכן בקרב מורים. המאמר מציג בתמציתיות את עיקרי הפעילות המחקרית – העיונית והאמפירית – של הכותבים, שנערכה במסגרת רשת עמיתי מחקר של מכון מופ"ת בשנים תשס"ו-תשס"ח.

Abstract

This paper addresses a central issue regarding the professional development of teachers. The paper focuses on the idea that continuous professional development, if planned and carried out effectively, is a necessary condition for developing teachers' abilities to cope with the demands of their job. The concept of a continuum in professional development is already well established in the literature of those who provide services to clients in order to promote and nurture their personal growth and self-empowerment. In these professions, among them teaching, there is a constant need to adjust to the enormous and rapid changes characteristic of the information age. As a consequence, concepts such as "novices" and "experts", as well as the distinction between various levels of expertise, have become common in professional jargon. The paper is divided into two parts. The first part deals with the implications of the unequivocal need of teachers to learn and develop their knowledge and skills throughout their professional lives. This idea is presented as a model of the different stages on the continuum of professional development, which begins at pre-service training. The second part of the paper presents the main findings from a study whose purpose was to examine research questions derived from a literature survey and from the above-mentioned model. The article represents in brief the main theoretical and empirical findings from a study conducted during the years 2006–2008 as part of a research network at The MOFET Institute.

הורדת קובץ המאמר
תפריט