שותפות רבת-שנים בין מכללה לחינוך לבין בית ספר לחינוך מיוחד

שותפות רבת-שנים בין מכללה לחינוך לבין בית ספר לחינוך מיוחד

A long-term partnership between college of education and a special education school

תקציר

סיפור שיתוף הפעולה המובא כאן הוא בין מכללה אקדמית לחינוך לבין בית ספר מיוחד שלומדים בו תלמידים עם נכויות התפתחותיות קשות ומורכבות. בשותפות זו קווי דמיון רבים לשותפויות אחרות המתקיימות בין אקדמיה לשדה ובעיקר לשותפויות מסוג 'בית ספר להתפתחות מקצועית' PDS – Professional Development School( (. סיפורה של השותפות מתואר באמצעות הצגת ממצאי מחקר מקיף שנבדקו בו כל הגורמים הנוטלים חלק בשותפות זו לרבות פרחי הוראה ובוגרות התכנית, סך הכול 38 נבדקים. הנתונים נאספו באמצעות ראיונות ושאלונים וממקורות מידע מגוונים. שאלות המחקר התייחסו לאופן שבו כל אחד מן הגורמים המעורבים בשותפות תופס אותה, את תרומותיה ואת ביטוייה המעשיים בשני המוסדות. מממצאי המחקר עולים באופן בולט: )א( הבדלים בתפיסת השותפות בין "הגורמים המובילים" לבין "הגורמים הפועלים בשטח"; )ב( תמונה מגוונת של תרומות למשתתפים; )ג( גורמים מקדמים וגורמים מעכבים בשותפות זו. הדיון מתמקד במעגל החיים של שותפות ייחודית זו ובמקומן של החוקרות במחקר מסוג זה.

Abstract

This article describes a partnership between a college of education and a special education school for pupils age 3-11 with severe developmental disabilities. Many of the elements in this partnership resemble those in Professional Development School (PDS) models. Data were collected from 38 participants by means of interviews and questionnaires. The research questions focused on the manner in which the various participants perceived the partnership as well as on its contribution and its impact. Findings focus on the differences between those in "leadership" positions and those who were involved on a more daily basis, on the ways in which the partnership impacted the participants, and on factors that fostered or impeded the partnership. The discussion section emphasizes the cyclical nature of this unique partnership and the role of the researchers in this type of study.

הורדת קובץ המאמר
תפריט