שיח של מדריכים פדגוגיים בקהילות לומדים במערך הכשרה להוראה בדגם ה-PDS

שיח של מדריכים פדגוגיים בקהילות לומדים במערך הכשרה להוראה בדגם ה-PDS

The discourse of pedagogical instructors in a community of practice in the Professional Development School (PDS)

תקציר

המאמר מציג את סוגי השיח של מדריכים פדגוגיים הפועלים בקהילות לומדים במסגרת מערך שותפות ) PDS ( עם שלושה בתי ספר על-יסודיים במרכז הארץ. חקירת השיח מאפשרת מיקוד והתבוננות ביקורתית בנעשה בתוך קהילות הלומדים. השיח נבחן באמצעות הכלי של סינקלר וקלטהרד ) Sinclair & Coulthard, 1975 ( והמודל של קוסטא וגרמסטון ), Costa & Garmston 1994 (. הממצאים מלמדים כי סוגי השיח השכיחים בקרב המדריכים הפדגוגיים בקהילות הלומדים מאופיינים בעיקר באינטראקציות מסוג של מתן מידע ומתן הוראות. ממצא נוסף נקשר למיעוט האינטראקציות המכוונות להבניה של ידע ולשאילת שאלות. משמעות הדבר היא כי הוראה הנשענת על עקרונות הקונסטרוקטיביזם נמצאה במידה מועטה בשיח שהתקיים בקהילות הלומדים. השיח המכוון לתמיכה כמעט שאינו קיים. ממצאים אלה מעניינים במיוחד לאור העובדה שהם חוצים דיסציפלינות והקשרים. הווה אומר כי כל חמשת המדריכים הפדגוגיים הפועלים בשלושה בתי ספר ושייכים לתחומי התמחות דיסציפלינרית שונים ממעטים לעשות שימוש בסוג שיח של תמיכה ובשיח הבנייתי.

Abstract

The article describes the types of discourse employed by pedagogical teachers in a community of practice in the PDS model of teacher education in three junior high schools in the center of Israel. A study of the discourse permits focus on and critical observation of what occurs within communities of practice. The discourse is examined through Sinclair and Coulthard's tool (1975) and Costa and Garmston's model (1994). The findings reveal that the types of discourse most frequently engaged in among pedagogical teachers in communities of practice are mostly characterized by interactions such as providing information and giving instructions. Another finding relates to the infrequency of interactions directed toward structuring knowledge and asking questions. This is significant because it demonstrates that teaching based on constructionist principles exists to a limited extent in the discourse that occurs in communities of practice. There is little evidence of the type of discourse that is directed toward support. These findings are particularly interesting in view of the fact that they cut across disciplines and contexts.

הורדת קובץ המאמר
תפריט