שקר – חקירה סמנטית

שקר – חקירה סמנטית

Lie – A cognitive semantic study

תקציר

המאמר מתחקה אחרי קשרי משמעות בשדה הסמנטי של מילות ה'שקר'. הוא מציע כלים בלשניים- סמנטיים שיבהירו את מעמדו ואת תוכנו של מושג מופשט כ'שֶקֶר'. המאמר עושה שימוש בכלי ניתוח סמנטיים שפיתחה הסמנטיקה הקוגניטיבית התאורטית בעשורים האחרונים מתוך ביקורת על המושג הקלסי והצר של ה'הגדרה'. נפרסים בו גוני המשמעות של המושג המופשט 'שקר' וקרוביו, יחסי משמעות בין מילות השדה, צירופי הלשון והמבעים הציוריים. יש למאמר גם צד יישומי חינוכי: המאמר מזַמן הכרה של תהליכים מדעיים, של ויכוחים מדעיים ואופני התחלפות של פרדיגמות תאורטיות; הוא מציע סובלנות מחשבתית ודוחה קוטביות וחיפוש אחר גבולות חדים שאינם בנמצא; במישור הידע המאמר מציע התוודעות לחדוות הגילוי של אוצרות הלשון ושל דקויות הלשון, ובמישור החינוכי-מוסרי הוא מצביע על הקשר שבין עולם השיח לבין ערכים של יושר, דיווח אמת, עדוּת אמת וחשיבות האֵמון בין דוברים כתנאי מכונן לעצם קיומו של השיח.

Abstract

The paper is a study of meaning relations in an abstract area of the lexicon, It employs semantic tools developed in .׳ lie ׳ namely, in the semantic field of cognitive semantics during the last decades. It explores meaning relations between Hebrew words, metaphors, and expressions and idioms related to from an educational and moral point of view. The paper ׳ lie ׳ the concept of indicates the manner in which scientific paradigms rise and fall. It calls for scientific tolerance of gray areas and ambiguities, and criticizes the traditional The paper invites .׳ definitions ׳ search for sharp conceptual borderlines and the learner to discover the richness of the lexicon and its fine nuances. It has a moral and educational aspect: it reveals the relations between discourse as the very preconditions of human ׳ trust ׳ and ׳ truthfulness ׳ and the values of discourse.

הורדת קובץ המאמר
תפריט