תפיסת התפקיד ואסטרטגיות הוראה של מורים המשלבים טכנולוגיות מתקדמות בשיעוריהם

תפיסת התפקיד ואסטרטגיות הוראה של מורים המשלבים טכנולוגיות מתקדמות בשיעוריהם

The role perception and teaching strategies of teachers
who include advanced technologies in their lessons

תקציר

התפתחותן המואצת של טכנולוגיות מידע ותקשורת – טכנולוגיות הכוללות כיום יישומים דוגמת מחשבי כף יד, טלפונים חכמים, שירותי אינטרנט מתקדמים אשר מוגדרים באמצעות הכינוי הגורף ‘וב Web 2.0( '2.0 (, רשתות חברתיות וכן הלאה – גרמה לתמורות מרחיקות לכת בחברה, בכלכלה ולאחרונה אף בפוליטיקה. תמורות אלו במגוון תחומי חיים הובילו לפיתוח טכנולוגיות מתקדמות בחינוך המאפשרות יישום של שיטות הוראה חדשניות המבוססות על הגישה ההבנייתית. עם זאת, מחקרים הראו כי אף שמורים רבים מודעים לפוטנציאל לחדשנות הגלום בשילוב טכנולוגיות מתקדמות בהוראה, חלק ניכר מהם משלבים אותן בדרך מסורתית, ללא שינוי של ממש בדרכי ההוראה והלמידה. המחקר המוצג במאמר זה נעזר בגישה התיאורית-פרשנית כדי לבחון את פעולתם של שישה מורים למדעים שהצהירו כי הם משתמשים בטכנולוגיות מתקדמות ככלי הוראה. המחקר בחן את אסטרטגיות ההוראה של המורים, כמו גם את תפיסתם את תפקידם. בראיונות עם המורים, בתצפיות שנערכו בכיתותיהם ובהתבסס על ספרות המחקר בנושא נמצאו ארבע אסטרטגיות הוראה מובילות. האסטרטגיות הללו דורגו בסדר עולה )החל ברמת חשיבה קונקרטית וכלה ברמת חשיבה מופשטת(: המחשה, פתרון בעיות, למידת חקר ולמידה רפלקטיבית. נוסף על כך זוהו ארבעה תפקידים של מורים: הנחיית פעילות לימודית, הנעת תהליכי חשיבה, שותפות בלמידה וגילוי חדשנות ביישום שיטות הוראה וטכנולוגיות מתקדמות. במסגרת המחקר פותחה מטריצה המאתרת התאמה בין תפקידי המורים לבין אסטרטגיות ההוראה אשר הם נוקטים, ונמצא כי אפשר להקביל זאת למודל )Apple Classrooms of Tomorrow( ACOT להטמעת טכנולוגיות חדשות. בעזרת המטריצה מורים יכולים לזהות את שלב ההטמעה שהם נמצאים בו, להבין את נקודות החוזק והחולשה שלהם ולסייע בכך לקידום הוראה ולמידה בגישה ההבנייתית.

Abstract

The accelerated development of information and communications technologies has sparked far-reaching changes in society, in the economy, and recently even in politics, and have brought about the development of advanced technologies in education. That said, studies have shown that although many teachers are aware of the innovative potential of including advanced technologies in teaching, a considerable number of them include them in traditional lectures and exercises without altering the ways of teaching and learning significantly. The research presented in this article examined the practice of six science teachers who declared that they employed advanced technologies as teaching tools. The research explored their teaching strategies as well as their role perceptions. Based on interviews with the teachers, on observations performed in the classrooms, and on the research literature dealing with the topic, four leading teaching strategies emerged. These were ranked in ascending order (from a concrete level of thinking to an abstract level of thinking): illustration, problem solving, investigative learning, and reflective learning. In addition, four roles played by the teachers were identified: guiding a learning activity, motivating thinking processes, creating a partnership in learning, and displaying innovation in the application of teaching methods and advanced technologies. In the present study, a matrix was developed, describing a correlation between the teachers’ roles and the teaching strategies they employed; it was found to conform to the ACOT (Apple Classrooms of Tomorrow) model of integrating new technologies. By means of the matrix, teachers can identify their current stage of assimilation and understand their strong and weak points, thereby helping to promote teaching and learning via the constructivist approach.

הורדת קובץ המאמר
תפריט