אוריינות מידע של תלמידי כיתות ה-ו

אוריינות מידע של תלמידי כיתות ה-ו

Information Literacy of 5th and 6th Grade Students

תקציר

החל משנת 2010 פועלת במערכת החינוך בישראל "תוכנית התקשוב להתאמת מערכת החינוך למאה ה 21- ". אחת מדרישותיה היא שבתי הספר יפתחו תוכנית לימודים להוראה של אוריינות דיגיטלית ובכלל זה אוריינות מידע, ושהמורים יקנו לתלמידים מיומנויות מחשב ומיומנויות מידע. במחקר זה, שנתוניו נאספו במחצית הראשונה של שנת תשע"ה ) 2015 (, השתתפו 263 תלמידי כיתות ה-ו משני בתי ספר יסודיים-ממלכתיים, ממעמד סוציו-אקונומי זהה ובעלי רקע טכנולוגי דומה. באמצעות שאלון ומטלה מתוקשבת ביקשנו לבדוק באיזו מידה התלמידים מצליחים במטלת אוריינות מידע, ואילו גורמים משפיעים על הצלחתם בה. נמצא כי רמת אוריינות המידע של התלמידים הושפעה מרמת תפיסתם העצמית הנוגעת לשליטתם במיומנויות מחשב, אך לא מתפיסתם העצמית בדבר מידת שליטתם במיומנויות מידע. מודל SEM לניתוח משוואות מבניות הִמחיש את מערכת הקשרים בין משתני המחקר והצביע על התנהגות המידע של התלמידים כגורם מתווך בין תפיסתם העצמית ובין הצלחתם במטלת אוריינות מידע. ממצא זה עשוי להצביע על הצורך לפתח אמצעי למידה המתייחסים להתנהגות המידע של התלמידים במסגרת לימוד מיומנויות אוריינות מידע בבית הספר.

Abstract

In 2010, the Israel Ministry of Education initiated an Information Communication Technology (ICT) educational program. Schools were required to develop a program for teaching digital literacy, and to provide students with computer and information skills. The data for this study were collected from November 2014 to January 2015. A total of 263 students, aged 11-12, from two elementary schools, with the same socioeconomic status, and similar technological infrastructure, participated in the study. The students completed questionnaires and performed an online assignment. The study sought to measure student success in information literacy tasks, and to determine which factors predict their success. The factors examined were: students' self-perception of their proficiency in computer and information skills; students' "information behavior", and their capability in information literacy components: defining the need for information, searching and assessing information. A correlation was found between students' self-perception of their proficiency in computer skills and their success in the task. However, there was no correlation between students' high self-perception of proficiency in information skills and their success in the task. A SEM model demonstrated the connection between the research variables. It indicated that the students' information behavior mediated between students' self-perception and their success in an information literacy task. These findings may indicate the importance of teaching information skills at school, as well as developing tools for measuring the students' information behavior.

הורדת קובץ המאמר
תפריט