איך מורים רוצים שיעריכו אותם?

איך מורים רוצים שיעריכו אותם?

How do teachers want to be evaluated?

תקציר

מאמר זה מתאר מחקר שמטרתו להציג תפיסות של מורים בנוגע להערכתם הרצויה. תפיסות אלו עוסקות בתפקיד ההערכה, בקריטריונים הדרושים להערכת המורים, בכלים המאפשרים לאסוף מידע במהלך ההערכה, בשותפים להערכה ובתהליך עצמו. לנוכח הממצאים נעשה ניסיון למקם את מודל ההערכה הרצוי שהציגו המורים, בין מודלים המתבססים על תפיסות פוזיטיביסטיות לבין מודלים המתבססים על תפיסות קונסטרוקטיביסטיות. האחרונים עשירים יותר ומתאפיינים במִגוון של קריטריונים, בריבוי עדויות, בריבוי שותפים ובהליך הערכה מקיף אשר קושר בינה לבין התפתחותו המקצועית של המורה המוערך. מהממצאים עולה כי המודל אשר מאפיין את עמדותיהם של המורים נמצא בין שתי התפיסות ונוטה מעט יותר לתפיסה הקונסטרוקטיביסטית. למרות ההבדלים בין קבוצות המורים שהשתתפו במחקר, התפיסות של אף אחת מהן לא ביטאו מודל קונסטרוקטיביסטי מובהק. במחקר השתתפו 1,554 מורים שמילאו שאלון כמותי מקוון. ממצאי המחקר העלו כי על מנת לקדם תפיסות ופעולות של הערכת מורים ברוח הקונסטרוקטיביזם, הכרחי לפתח תרבות הערכה בבתי הספר. נמצא כי שני גורמים עשויים לאפשר זאת: (א) יצירת קשר ברור ומוּבנֶה בין הערכת המורה לבין פיתוחו המקצועי; (ב) בניית מודל גמיש של הערכת מורים, מודל אשר צוות בית הספר כולו יתאים אותו ב"תפירה אישית" להקשר האישי ולהקשר הבית ספרי הייחודי. נוסף על התרומה המעשית של ממצאים אלה יש למחקר גם תרומה תאורטית: הוא קושר בין עמדותיהם של המורים באשר להיבטים מגוונים של הערכתם לבין תפיסות חינוכיות תאורטיות, ובכך גם ייחודו.

Abstract

The purpose of the study was to examine how teachers think teacher evaluation ׳ should be conducted when its goal is their professional development. Teachers preferences were examined in relation to a constructivist-positivist continuum. The guiding assumption was that an evaluation model that is rich in information collected over an extended period from multiple sources, tailored to the teacher and the school, and includes provision of quality professional development for teachers, would reflect a constructivist perception of teacher evaluation. Such a model would have the potential of increasing the utility of teacher evaluation for improvement. Findings indicated that the model preferred by teachers tends to fall about midway between the two poles. The findings point to the necessity of developing an evaluation culture in order to promote perceptions and actions in the spirit of constructivism. This may be accomplished by creating a clear connection between teacher evaluation and professional development, and by building a flexible evaluation model that can be tailored by school staff to the specific personal and school context.

הורדת קובץ המאמר
תפריט