אינטראקציות ושיח בסביבת למידה חדשנית

אינטראקציות ושיח בסביבת למידה חדשנית

Interactions and Discourse in an Innovative Learning Environment

תקציר

סביבות למידה חדשניות נתפסות כמנוגדות לסביבות למידה מסורתיות בהציבן את התלמיד במרכז, את המורה כמנחה ואת הלמידה כתהליך של הבניה מתמשכת. הבחנה זו מובילה לתפיסה נורמטיבית של הסביבה החדשנית כ"טובה" ושל הסביבה המסורתית כמעכבת למידה. מטרת מחקר זה הייתה לבדוק את הנושא לעומק על ידי בחינת האינטראקציות בסביבת למידה חדשנית והשלכותיהן על תהליכי הלמידה. המחקר נערך בשיטה איכותנית בבית ספר על-יסודי המטמיע סביבת למידה חדשנית החל משנת 2005. במהלך שנת הלימודים2012 נערכו בכיתות תשע תצפיות וכן ראיונות מאזכרים עם המורות. ניתוח הנתונים מבוסס על גישת הפעולה בניתוח שיח סוציולינגוויסטי. ברמת המקרו נמצאו שלושה דפוסים של תת-סביבות של הוראה ולמידה: הוראה ניהולית, הוראה עיונית והוראה יישומית. ברמת המיקרו נבחנו מאפייני האינטראקציות בכל דפוס, ונמצא שמגוון המאפיינים משתנה בהתאם לעיתוי, למרחב ולדרישות המשימה. ככלל נמצא שהאינטראקציות בסביבה החדשנית אינן הומוגניות, ובכך הן מאפשרות את התאמת שיטות ההוראה והלמידה לצרכים המשתנים של כל אחת ממשימות הלימוד. אנו מסכמות בהצעה לאמץ גישה מורכבת יותר של סביבה מקדמת למידה ולוותר על החלוקה הדיכוטומית בין סביבה מסורתית לחדשנית.

Abstract

Innovative Learning Environments (ILE) tend to be perceived as being opposed to the traditional learning environment. This differentiation leads to a distinction between "good" and "bad" learning interactions. The goal of this study is to examine learning interactions in an ILE in order to gain new insight into the .learning processes involved and their implications The research was performed in a secondary school that has been developing an ILE for seven years. Nine classroom observations and post-lesson interviews with the teachers were conducted in 2012 and analyzed based on the action theory in sociolinguistic discourse analysis. We found three teaching and ,learning patterns that were applied by the teachers in different contexts, namely Administrative, Conceptual, and Applicative. We also found that the ILE is not homogeneous and that its main contribution resides in the variety of possibilities it offers. We conclude by proposing the adoption of a more complex view of learning environments and the eschewal of the dichotomy between traditional learning environments and innovative ones. The implications of such a proposal .are discussed

הורדת קובץ המאמר
תפריט