אפיון האוריינות הסביבתית של סטודנטים להוראה לקראת סיום לימודיהם: השלכות להכשרת מורים בישראל

אפיון האוריינות הסביבתית של סטודנטים להוראה לקראת סיום לימודיהם: השלכות להכשרת מורים בישראל

Environmental literacy of student teachers: Implications for training programs

תקציר

למורים יש תפקיד מרכזי בהובלת החינוך הסביבתי במערכת החינוך, ולכן נדרשת רמה נאותה של אוריינות סביבתית מבוגרי התכניות להכשרת מורים. אפיון האוריינות הסביבתית של סטודנטים להוראה הוא תנאי מקדים להערכת רכיב החינוך הסביבתי בתכניות ההכשרה הקיימות ולפיתוח תכניות אפקטיביות בעתיד. המחקר אשר נדון במאמר זה בחן את האוריינות הסביבתית של 454 סטודנטים להוראה אשר היו לקראת סיום לימודיהם בשלוש מכללות אקדמיות לחינוך )המכללה האקדמית בית ברל, סמינר הקיבוצים – המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות, ואורנים – המכללה האקדמית לחינוך, התנועה הקיבוצית(. ההתנהגות הסביבתית המדווחת, העמדות הסביבתיות, רמת הידע הסביבתי והעמדות של הסטודנטים בדבר השפעת הלימודים על משתני האוריינות הסביבתית נחקרו באמצעות שאלון. כמו כן נבחן הקשר שבין מאפייני האוריינות הסביבתית לבין משתני הרקע )תחום התמחות ומוצא אתני(. נמצא שרמת הידע של הסטודנטים הייתה נמוכה מאוד: עמדותיהם הסביבתיות היו חיוביות, אך הן לא תורגמו להתנהגות סביבתית אחראית, והתנהגותם שיקפה מחויבות סביבתית מתונה. סטודנטים שהתמחו בתחומים בעלי זיקה סביבתית גילו רמה גבוהה יותר של אוריינות סביבתית מזו של שאר הסטודנטים – רמת הידע שלהם הייתה גבוהה יותר, והם דיווחו על התנהגות סביבתית אחראית יותר. תמונת האוריינות הסביבתית של סטודנטים ערבים הייתה מורכבת: הידע שלהם היה נמוך בהשוואה לעמיתיהם היהודים, גישתם לסביבה הייתה אנתרופוצנטרית יותר, והם דיווחו על התנהגות סביבתית אחראית יותר. הסטודנטים ייחסו ללימודיהם במכללה השפעה מועטה על פיתוח האוריינות הסביבתית שלהם, וטענו כי תהליכי התבגרותם היוו גורם השפעה מרכזי בהתפתחות תפיסת עולמם הסביבתית. ממצאי המחקר מצביעים על הצורך בפיתוח אוריינות סביבתית כחלק בלתי-נפרד מהתכניות להכשרת מורים.

Abstract

Teachers play a key role in developing the environmental literacy (EL) of future generations. Adequate preparation of students in teacher education programs in the field of environmental education (EE) is a prerequisite for their future ability to design and implement effective EE. Using a questionnaire, this study characterized the EL (environmental attitudes, knowledge, and behavior) of 454 students in the final stages of their studies at three colleges of education in Israel. The study investigated the relationship between these variables and background factors (disciplinary major, ethnic group). Students' environmental knowledge was found to be very limited. Although they maintain overall positive attitudes toward the environment, these are not translated into responsible environmental behavior. Students who majored in environment-related subjects demonstrated greater knowledge and reported more environmentally responsible behavior as compared to other students. While ethnic groups differed significantly in all EL variables, the differences were inconsistent: Jewish students demonstrated greater environmental knowledge and more pro-environmental attitudes, while Arab students reported more environmentally responsible behavior. Most of the students acknowledged a limited influence of studies on their EL and identified personal maturation as the major factor influencing the development of a personal environmental world-view. The EL characteristics of graduates found in this study highlight the urgency to integrate EL instruction within teacher education programs so that all graduates will be equipped to function as leaders of environmental change in schools.

הורדת קובץ המאמר
תפריט