אתגרים והזדמנויות בהטמעת חקר הפרקטיקה בהכשרת פרחי הוראה

אתגרים והזדמנויות בהטמעת חקר הפרקטיקה בהכשרת פרחי הוראה
תקציר

גישת חקר הפרקטיקה בלמידה של מורים כוללת בחינה שיתופית, חקרנית וביקורתית של ייצוגי הוראה-למידה תוך התמקדות בבעיות בהוראה. לגישה פוטנציאל רב בקידום למידה ובפיתוח ההשקפה המקצועית של מורות ומורים. במחקר הנוכחי בחנו את ההזדמנויות ואת האתגרים שבהטמעת חקר הפרקטיקה בהכשרת פרחי הוראה. מתוך ניתוח שיח בסדנאות קליניות, חקר מקרה של מנחה אחד, שמבוסס על ניתוח מפגשי פיתוח מקצועי, ראיונות אישיים וחומרים כתובים זיהינו שלושה מתחים שמאתגרים את ההטמעה של חקר הפרקטיקה בהכשרה: (1) מתח בין בעיות בהוראה להצלחות בהוראה; (2) מתח בין פדגוגיה גנרית לפדגוגיה דיסציפלינרית; (3) מתח בין תהליך למידה קצר ומיידי לתהליך למידה ארוך וממושך. המתחים שזיהינו מדגישים את המאפיינים הייחודיים של פרחי הוראה, מקדמים הבנות בנוגע לאתגרים ביישום חקר הפרקטיקה בשלב ההכשרה ובעיקר מאפשרים לחשוב על שילוב מוצלח יותר של חקר הפרקטיקה בהכשרה, באופן שיענה על הצרכים של פרחי ההוראה ושל המנחים ויאפשר לפתח מודל דינמי להטמעת חקר הפרקטיקה בהכשרה.

הורדת קובץ המאמר
תפריט