בחינת הַקְשרים בין חרדה חברתית לבין גורמים דמוגרפיים, רגשיים-חברתיים וחינוכיים-לימודיים בקרב סטודנטים להוראה בחברה הערבית בישראל

בחינת הַקְשרים בין חרדה חברתית לבין גורמים דמוגרפיים, רגשיים-חברתיים וחינוכיים-לימודיים בקרב סטודנטים להוראה בחברה הערבית בישראל

Assessment of Relationships Between Demographic, Socio-emotional, and Educational-learning Characteristics, and Social Anxiety Among Student Teachers in Arab Society in Israel

תקציר

מטרת המחקר המתואר הייתה לחקור את נושא החרדה החברתית בקרב סטודנטים להוראה בחברה הערבית בישראל, כמו גם לבחון את הקֶשר שבין חרדה חברתית לבין גורמים דמוגרפיים, רגשיים-חברתיים וחינוכיים-לימודיים. במחקר השתתפו 543 סטודנטים להוראה (שנבחרו בדגימת אשכולות אקראית), אשר מילאו שאלונים המעריכים את הגורמים שצוינו לעיל. נמצאו הבדלים מובהקים בין הסטודנטים בקשרים שבין רמת החרדה החברתית לבין המשתנים הדמוגרפיים גיל, מסגרת לימוד ושנת לימודים, ולא נמצאו הבדלים מובהקים בין הסטודנטים בקשרים שבין רמת החרדה החברתית לבין המשתנים הדמוגרפיים מין, עבודה, מצב משפחתי, רמת הכנסה ורקע עדתי-דתי. אשר לגורמים הרגשיים-חברתיים והחינוכיים-לימודיים נמצא כי פרט לקשר חיובי מובהק בין חרדה חברתית לבין דיכאון, שאר הַקְשרים – בין חרדה חברתית לבין תמיכה חברתית ומשפחתית, מוטיבציה לימודית ודימוי עצמי של הסטודנטים להוראה – היו שליליים ומובהקים.

Abstract

The aim of the present study was to investigate the issue of social anxiety among student teachers in Arab society in Israel, and to examine the relationship between social anxiety and demographic variables, and socio-emotional and educational aspects. To this end, 543 student teachers, selected from different tracks by the researchers using random cluster sampling, responded to questionnaires assessing these various aspects. Significant differences were found in the level of social anxiety among student teachers in the demographic variables of age, learning tracks, and school year, while no significant differences were found in the level of social anxiety in gender, work, marital status, socio-economic status, and religious background. Regarding the socio-emotional and educational aspects, the results of the study show that apart from a significant positive correlation between social anxiety and depression, the other correlations – between social anxiety and social and family support, learning motivation, and self-esteem – were negative and significant.

הורדת קובץ המאמר
תפריט