בחינת התרומה של שלוש מתכונות של הוראה ולמידה להישגי תלמידים בבית ספר יסודי

בחינת התרומה של שלוש מתכונות של הוראה ולמידה להישגי תלמידים בבית ספר יסודי

Examining the contribution of teaching and learning to elementary school students' achievements

תקציר

"למידה משמעותית" היא למידה המתאפיינת בכך שהתלמידים מעורבים בה באופן פעיל ועומדים במרכזה. השיח שעניינו למידה זו כולל דיונים רבים על אודות מתכונות למידה, אך אינו עוסק בבחינת תרומתן של מתכונות למידה אלו להישגי התלמידים. מטרת המחקר המתואר הייתה לבחון את תרומתן של שלוש מתכונות למידה להישגי התלמידים בבית ספר יסודי. המחקר נערך בקרב 68 תלמידים בחינוך הממלכתי הלומדים בשלוש כיתות ה' בבית ספר בצפון הארץ. התלמידים נבחנו במבחן קְדם אחיד בזואולוגיה, ולאחריו כל כיתה התנסתה במתכונת למידה אחרת: למידה מסורתית (המורה נמצא במרכז ומעביר את הידע לתלמידיו), למידה מבוססת פרויקטים (התלמידים נמצאים במרכז, ותוצריהם מבטאים את תהליך הלמידה שלהם) ולמידה משולבת (זו משלבת בין למידה מסורתית לבין למידה מבוססת פרויקטים). עם השלמת יחידת הלימוד בזואולוגיה נערך מבחן אחיד נוסף (מבחן בתר). ממצאי המחקר הראו כי הישגיהם של התלמידים שהתנסו בלמידה מבוססת פרויקטים ובלמידה משולבת (שתי מתכונות של למידה משמעותית) היו גבוהים באופן מובהק מהישגיהם של אלה שלמדו במתכונת המסורתית. ממצאים אלה מצביעים על כך שהתרומה של למידה מבוססת פרויקטים ושל למידה משולבת להישגי התלמידים גבוהה מתרומת הלמידה המסורתית. המחקר הנוכחי מאפשר לתפוס את הערכת הישגי התלמידים כדרך נוספת להערכת דגמי הוראה ולמידה, כלומר לבחון את יעילות הדגמים לפי תרומתם להישגי התלמידים. דרך זו מעודדת את הצוות הפדגוגי בבית הספר לבחון מנקודת מבט אחרת היבטים עקרוניים בהוראה, ובייחוד להתמקד בבחירת דרכי ההוראה.

Abstract

.Meaningful learning is characterized by active student-centered involvement The relevant discourse includes much discussion regarding types of learning but does not examine their contribution to student achievement. The purpose of the study described in this article was to examine the contribution of three types of learning to elementary school students' achievements. The study was carried out among 68 fifth-grade students in northern Israel. The students took a pre-test in zoology, then participated in an alternative learning experience – traditional ,learning (teacher-centered, the teacher passing on knowledge to the students) project-based learning (student-centered, the learning products reflect the learning process), and combined learning (combining the first two types). At the end of the study unit in zoology the students took a post-test. The findings show that the students engaged in project-based learning and combined learning (two types of meaningful learning) demonstrated significantly higher achievements .than those engaged in traditional learning The present study demonstrates that it is possible to perceive student ,achievement as an additional way of evaluating teaching and learning models i.e., examining the 'efficiency of the models based on their contribution to student achievement. This encourages the pedagogical staff in schools to examine basic aspects of teaching in different ways (such as constructing a teaching plan that defines ways of achieving the desired results), particularly focusing on the choice .of type of teaching

הורדת קובץ המאמר
תפריט