בחינת יעילות התרומה של תוספת שעות הוראה באנגלית לשיפור הישגיהם של תלמידים בחטיבת הביניים

בחינת יעילות התרומה של תוספת שעות הוראה באנגלית לשיפור הישגיהם של תלמידים בחטיבת הביניים

Examining the Effectiveness of Additional Instructional Hours on the Academic Achievements of Junior High School Students

תקציר

לוּ ניתן למערכת החינוך כלי שיאפשר לה לנבא מי מהתלמידים יפיקו את מרב התועלת מהשקעת משאבים נתונה, אזי המנהלים, המורים והתלמידים היו יוצאים נשכרים מכך, ומשאבים רבים היו נחסכים. המחקר המתואר במאמר זה מתמקד בבחינת התרומה של השקעת שעות תגבור לשיפור הישגיהם של תלמידים הלומדים בכיתה ט'. בהתבסס על ההנחה שמטרת שעות התגבור היא לשפר את הישגי התלמידים, בחן המחקר באיזו מידה הקצאת שעת הוראה שבועית נוספת באנגלית תורמת לשיפור הישגיהם באנגלית של תלמידים דוברי עברית. במחקר השתתפו 150 תלמידי כיתות ט' שלמדו בחטיבת ביניים אזורית בצפון הארץ: 75 תלמידים השתייכו לקבוצת הניסוי ולמדו שעה שבועית נוספת באנגלית במשך 12 שבועות, ו 75- תלמידים אחרים השתייכו לקבוצת הביקורת ולמדו בהתאם למספר שעות התקן המוקצות להוראת אנגלית בכיתות ט'. כל אחת משתי קבוצות התלמידים חולקה לשלוש קבוצות בהתאם לרמת ההישגים באנגלית: גבוהה, בינונית או נמוכה. בכל שלוש קבוצות הניסוי השתפרו הישגי התלמידים: השיפור הגדול ביותר נמצא בקרב תלמידים שרמת הישגיהם באנגלית הייתה בינונית, והשיפור הקטן ביותר נמצא בקרב תלמידים שרמת הישגיהם באנגלית הייתה גבוהה. מהממצאים עולה כי כדאי למקד את השקעת שעות התגבור בתלמידים שרמת הישגיהם באנגלית בינונית או נמוכה. העובדה שהשיפור הגדול ביותר נמצא בקרב תלמידים אשר רמת הישגיהם בינונית, עשויה לתרום להקצאה יעילה יותר של שעות תגבור.

Abstract

If the education system was given a tool that could predict which group of students would benefit the most from a given investment of resources, then principals, school staff, and students would also benefit, and valuable resources would be saved. The present study focuses on analyzing the effects of additional tutoring hours on the scholastic accomplishments of ninth-grade Hebrew-speaking students possessing varying English language abilities. The study included 150 ninth-graders attending a junior high school in northern Israel. The control group comprised 75 students who studied standard hours, while the experimental group – also consisting of 75 students – received an additional weekly English study hour for 12 weeks. Both groups were divided into three English achievement levels: high, intermediate, and low. It was found that while improved achievement scores characterized all levels in the experimental group, the greatest improvement was noted in the intermediate level students, followed by the low-level ones. These findings point to the importance of allocating resources in such a way as to augment the study of English among intermediate and low-level learners, because such investment results in improved student achievements. The finding that the greatest absolute improvement occurred at the intermediate level, may assist education system officials in reaching effective decisions regarding efficient allocation of additional instruction hours based on student ability levels.

הורדת קובץ המאמר
תפריט