בין ניסיון למומחיות: מורה מומחה – מה הוא אומר?

בין ניסיון למומחיות: מורה מומחה – מה הוא אומר?

Experience versus expertise: What an expert teacher says?

פורסם באתר: 16-06-2021
המאמר המלא
תקציר

במרץ 2008 נחתם הסכם בין הסתדרות המורים לבין הממשלה לתחילת יישומה של רפורמת "אופק חדש" – תכנית לשינוי חינוכי ומקצועי (פרופסיונלי) בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים בישראל. בין השאר הוגדרו בהסכם זה דרגות הקידום המקצועי של מורים: נקבע סולם מ-1 עד 9, ודרגות 7 עד 9 הוגדרו כ"שלב המומחיוּת". הוסכם שמורים בדרגות הגבוהות ביותר יִלְמדו בקורסים ייחודיים. במאמר מוצג היבט אחד של ממצאי מחקר נרחב* אשר התמקד בתפיסתן של מורות (כאלו שלמדו בקורסים לקבלת הדרגות הגבוהות) את המומחיוּת בהוראה. מתוך ממצאי מחקרים והגדרות מקובלות של חוקרי חינוך גובשו תשעה מאפיינים המבחינים בין מורה מומחה למורה מנוסה; דבריהן של המורות במחקר עסקו בחמישה מאפיינים בלבד. יש לציין כי המורות הגדירו את הניסיון בהוראה כמושג כוללני (ותפסו אותו כבעל המשמעות הרַבּה ביותר במומחיות בהוראה), וזאת בניגוד לניסיונם של חוקרי חינוך לפרק את המושג הזה לכמה גורמים: ידע נצבר, תאוריות אישיות וחוכמת המעשה (ידע פרקטי). דומה שהמורות תופסות את המומחיות בהוראה בעיקר אינטואיטיבית, וחסרה להן מודעוּת לחלק מהרכיבים של מומחיות זו. בעקבות זאת הן אינן מדייקות בהבחנה בין מורה ותיק ומנוסה למורה מומחה. חשיפת כל רכיבי המומחיות בהוראה והדגמתם עשויות לאפשר למורים להגדיר לעצמם מומחיות בהוראה מהי, לשקף יחס של כבוד לניסיונם בהוראה ולסייע בבניית הדרך להתקדמות אישית.

Abstract

In March 2008 an agreement was signed between the Israel Teachers Union and the government to inaugurate an educational reform package called Ofek Hadash (New Horizon). The purpose of the program was to institute educational and professional changes in elementary and junior high schools in Israel. Among other points, the agreement de fined levels of professional advancement for teachers, establishing a scale from 1 to 9; levels 7 to 9 were de fined as "expert level". Teachers who wished to reach the rank of expert were required to take special courses. This article presents one aspect of a broader study focusing on the perceptions of teachers (who attended courses for the higher rankings) regarding their expertise in teaching. Based on the findings from this and other studies, along with the accepted de finitions of researchers in education, I have formulated nine qualities that distinguish between an expert teacher and an experienced teacher. Teachers in the study described in this article related to only five of these. It should be noted that they saw experience in teaching as a wideranging concept, in contrast with the efforts of education researchers to break it ,down into specific factors, namely, accumulated knowledge, personal theories .and practical insights

It would appear that teachers' perception of expertise in teaching is primarily intuitive, and that they lack awareness of certain aspects of the concept. As a result, they do not draw a precise distinction between a longtime, experienced teacher and an expert teacher. Identifying and modeling the full range of components that make up expertise in teaching can enable teachers to de fine the concept for themselves, display respect for their experience as teachers, which they see as the most signi ficant aspect of their expertise, and help build a path .toward personal progress

הורדת קובץ המאמר
תפריט