גורמי הנעה וראיית המקצוע כקריירה לחיים בקרב סטודנטים בשנה א' בשלושה מסלולי הכשרה להוראה

גורמי הנעה וראיית המקצוע כקריירה לחיים בקרב סטודנטים בשנה א' בשלושה מסלולי הכשרה להוראה

Student Teachers' Motivations for Choosing Initial Teacher Education Routes, and Viewing Teaching as a Lifelong Career

תקציר

מטרת המחקר הייתה להתחקות אחרי עוצמת המניעים הפנימיים והחיצוניים של סטודנטים בשנה א' משלושה מסלולי הכשרה להוראה (. B.Ed , הסבת אקדמאים להוראה ו- (M.Teach ללמוד הוראה. אוכלוסיית הנבדקים מנתה 434 סטודנטים משלוש מכללות לחינוך, שתיים מהחינוך הממלכתי ואחת מהחינוך הממלכתי-דתי. נבחן הקשר בין מאפייני האוכלוסיות לבין המניעים ללמוד הוראה, השאיפות המקצועיות שלהם וטווח הציפיות להתמיד בהוראה. תוצאות המחקר הראו כי בשלוש הקבוצות המניעים הפנימיים חזקים מהחיצוניים. עם זאת, נמצאה שונות בהבחנה בין המסלולים, בין זרמי החינוך ובין המגדרים: ההנעה (מוטיבציה) הפנימית של תלמידי B.Ed. הייתה הגבוהה ביותר, ואילו של תלמידי M.Teach – הנמוכה ביותר. ההנעה הפנימית של תלמידי החינוך הממלכתי הייתה גבוהה מזו של תלמידי החינוך הממלכתי-דתי. בהשוואה בין המגדרים נמצא כי ההנעה הפנימית של הנשים גבוהה מזו של הגברים. בשלושת המסלולים נמצאו שאיפות מקצועיות דומות: קרוב למחצית מהנחקרים שואפים להיות מורים, יותר מרבע שואפים להגיע לתפקידי ריכוז וניהול בחינוך, וכרבע צופים קריירה מחוץ למערכת החינוך. בנוגע להתמדה בעבודת ההוראה מצאנו דמיון בכל המסלולים: התקופה המצופה היא עד 15 שנים. לתוצאות המחקר תרומה להבנת מניעי הבחירה בהוראה והרצון להתמיד בה.

Abstract

The aim of this study was to investigate the intensity of the intrinsic and extrinsic motivations of 434 first-year students from three teacher education tracks (B.Ed., retraining academics for teaching, and M.Teach) in three colleges of education (two secular, one religious). Using a quantitative methodology, we examined the link between population characteristics and motivations for studying teaching; variances in motivations; and whether there is a difference between the tracks in terms of motivations, professional aspirations, and the range of expectations s results reveal that, in the entire research ׳ for persisting in teaching. The study population, intrinsic motivations are higher than extrinsic motivations. However, there is a significant difference between the tracks and sectors. Similar professional aspirations were found in all three tracks: almost half of the population want to be teachers, over a quarter aspire to be subject coordinators and managers in the education system, and about a quarter anticipate careers outside the education system. There is similarity between the tracks in the range of expectations for viewing teaching as a career: between five and 15 years of teaching work. The results of the study contribute to understanding the motivations for choosing teaching, and their connection to wellbeing at work. They also contribute to understanding the significance of strengthening professional identity and sense of competence during the training stage, and provides insights into the cost-benefit ratios of the training tracks.

הורדת קובץ המאמר
תפריט