דיוקנו של היהודי בטקסטים הספרותיים הכלולים בתכנית הלימודים העכשווית לבגרות בעברית עבור תלמידי החטיבה העליונה במגזר הערבי

דיוקנו של היהודי בטקסטים הספרותיים הכלולים בתכנית הלימודים העכשווית לבגרות בעברית עבור תלמידי החטיבה העליונה במגזר הערבי

The profile of the Jew in the literary
texts included in the Hebrew Literature
matriculation curriculum for high school
students in the Arab sector

תקציר

תכנית הלימודים בספרות עברית לחטיבה העליונה במגזר הערבי אושרה על ידי שר החינוך והתרבות במרס 1975 , והתפרסמה ב"חוזר מנכ"ל מיוחד א' לשנת תשל"ז" )אלול תשל"ו(, והיא שרירה ומחייבת עד עצם היום הזה. לצד המטרות התחיליות המוצהרות הקשורות לעצם הדיסציפלינה, כמו השימושיות של השפה העברית והאסתטיקה של הספרות, התכנית כוללת גם מטרות אידאולוגיות חברתיות ואזרחיות מוצהרות כ"הכרת עיקרי המורשת התרבותית של העם היהודי" ו"התחשבות ברגישויות חברתיות ותרבותיות". הנחת המחקר המרכזית, הנשענת על בסיס תאורטי רחב, טוענת כי אכן יש בכוחה של תכנית הלימודים בספרות להשיג את המטרות החברתיות הללו. מטרת המחקר היא לבדוק כיצד ובאילו היבטים מהווה הקורפוס של היצירות הספרותיות בעברית בתכנית הלימודים מקור להבניית דיוקנו של היהודי בכל הזמנים. לצורך כך, ההתייחסות הנה אל היצירות הנוגעות ישירות לדמות היהודי, לנרטיב היהודי וליחסים המשתקפים בין הערבי ליהודי כפרטים וכמייצגי תרבויות ומסורות שונות. המחקר עושה שימוש בכליו של ניתוח התוכן האיכותי המשולב.

Abstract

The Hebrew Literature matriculation curriculum for the Arab sector was approved by the Minister of Education and Culture in March 1975 and was published in September 1975. It is abiding and binding to this very day. Alongside the initial declared objectives that are associated with the discipline, such as the usefulness of the Hebrew language and the esthetics of the literature, the curriculum also includes declared ideological, social and civil objectives such as "Getting to know the essence of the cultural heritage of the Jewish people" and "Showing consideration for social and cultural sensitivities". The central research hypothesis, which is grounded in a broad theoretical basis, contends that the literature curriculum does indeed possess the power to accomplish the above-mentioned social objectives. The aim of the research is to examine how and in what aspects the corpus of literary works in Hebrew in the curriculum serves as a source of constructing a profile of the Jew in all eras. To this end, we relate to the works that directly concern the image of the Jew, the Jewish narrative, and the relations that are depicted between the Arab and the Jew as individuals and as the representatives of different cultures and traditions. The study employs mixed qualitative content analysis tools.

הורדת קובץ המאמר
תפריט