דמות המורה הראוי לפי תפיסותיהם של מרצים במכללות לחינוך ובאוניברסיטאות בישראל

דמות המורה הראוי לפי תפיסותיהם של מרצים במכללות לחינוך ובאוניברסיטאות בישראל

Perceptions of the "accomplished teacher" among
teacher educators in universities and colleges of education in Israel

תקציר

סוגיית דמותו של המורה הראוי, לרבות דרכי הכשרתו היעילות ביותר ומקום ההכשרה הטוב ביותר, מצויה בשנים האחרונות במרכזם של דיונים ציבוריים. העיסוק הרב בכך נובע מהצורך ומהרצון בשיפור כללי של מערכת החינוך. הספרות המקצועית דנה בשישה רכיבים עיקריים של דמות המורה הראוי. הרכיבים הללו אינם רכיבים אישיותיים, אלא כאלה שמאפשרים להכשיר מורים "ראויים". שלושה מן הרכיבים אפשר לזהות עם פילוסופיות חינוכיות מסורתיות: ידע בתחום התוכן; מיומנויות פדגוגיות של הוראת תחום התוכן; מיומנויות פדגוגיות כלליות. את שלושת הרכיבים הנוספים אפשר לזהות עם פילוסופיות חינוכיות חדשניות: מחויבות לשונוּת ולרב-תרבותיות; יכולת להשתנות, להתפתח ולחקור; שיתוף פעולה עם עמיתים ומעורבות בקהילות לומדים. המאמר בוחן הבדלים במידת ההדגשה של חשיבות הרכיבים הללו של דמות המורה הראוי בקרב מכשירי מורים במוסדות בעלי אוריינטציה מחקרית )בישראל אלו הן האוניברסיטאות( ובמוסדות בעלי אוריינטציה הוראתית )בישראל אלו הן המכללות לחינוך(. כמו כן הוא בוחן הבדלים בהדגשת הרכיבים בין שלוש קבוצות של מרצים: מרצים מפקולטות דיסציפלינריות באוניברסיטאות, כאלה המעורבים באופן עקיף בהכשרה להוראה במוסדות הללו; מרצים בבתי הספר לחינוך באוניברסיטאות, כאלה המכשירים מורים באופן ישיר; ומרצים מן המכללות לחינוך. לממצאי המחקר יש השתמעויות תאורטיות ומעשיות. עמדותיהם של העוסקים בהכשרת מורים יכולות להוות בסיס להגדרת רכיבים בדמותו של המורה הראוי. מן הממצאים אפשר ללמוד גם על אודות היתרונות והחסרונות של הכשרת מורים בכל אחד מסוגי המוסדות.

Abstract

Issues relating to the “accomplished teacher", effective training programs, and whether these programs are better taught at universities or at colleges of education, have been at the center of public debate in recent years both in Israel and elsewhere. The professional literature has described six core components of the accomplished teacher. These include three traditional components and three contemporary components. The aim of this study is to examine perceptions of the core components among teacher educators from universities and colleges of education in Israel. It also investigates differences in these perceptions between schools of education and other university faculties. The research findings carry both theoretical and practical implications. The prevailing notion of the effective teacher reflects the complexity of teaching as it is now understood. In the present study, these components can be traced back to the attitudes of teacher educators – whether at universities or at the colleges of education. Furthermore, the results of the study can give us some idea of the various advantages and drawbacks of teacher education in the different types of institution, thus adding valuable information to the question of the preferred location for preparing teachers.

הורדת קובץ המאמר
תפריט