האומנם טירונים בהוראה? מניעים ומסוגלות עצמית של הבוחרים בהוראה כקריירה שנייה

האומנם טירונים בהוראה? מניעים ומסוגלות עצמית של הבוחרים בהוראה כקריירה שנייה

Are they genuinely novice teachers? Motivations and
self-efficacy of those who choose teaching as a second career

תקציר

המחקר נערך בקרב בוגרי תכניות להכשרת אקדמאים להוראה (בת"ה) ותכניות ייחודיות אחרות, ומטרותיו היו לבחון ולאפיין את מגוון הסיבות והמניעים לבחירה בהוראה כקריירה שנייה, כמו גם את תחושת המסוגלות העצמית של הבוגרים להתמודד בהצלחה עם אתגרי ההוראה והחינוך. המחקר מערב גישות כמותיות ואיכותניות, וכֵליו כוללים: שאלון סגור לאפיון תפיסות מסוגלות עצמית, שאלון חצי- מובנה לאפיון המניעים לבחירה בהוראה וראיונות עומק אישיים במדגם של נחקרים. נמצא כי בין המניעים לבחירה בהוראה בולטים המניעים הפסיכולוגיים והמניעים החברתיים- אידאולוגיים. אשר לתחושת המסוגלות, נמצא כי בתחום משימות ההוראה היא הגבוהה ביותר, ואילו בתחום המעורבות וההשפעה בארגון תחושת המסוגלות נמוכה ביותר. כמו כן, נמצא הבדל במסוגלות בין הקבוצות בנוגע ליחסי הסמכות וההשפעה מורה-תלמיד. ממצאי המחקר עשויים להשפיע על תפיסותיהם של מקבלי ההחלטות במערכת החינוכית באשר למקומם ולכדאיותם של נתיבים ייחודיים להכשרה להוראה, כאלה המסייעים לקלוט הון אנושי איכותי הבוחר לעסוק בהוראה ורואה בה פרופסיה "עם ייעוד".

Abstract

The research is based on the expanding trend of unique teacher education programs. It is a mixed-method study aiming (1) to explore the motives of three groups from the Graduate Retraining Program (GRP) that opted for teaching as a second career, and (2) to measure their self-efficacy. The research population comprised 82 participants from three specialized teacher education programs. The tools included a closed self-efficacy questionnaire, a semi-structured motivation questionnaire, and interviews. The findings demonstrated that the participants ׳ motives reflected mainly psychoideological aspects. They further revealed three efficacy dimensions relating to teaching tasks (TT), teacher-student relations (TSR), and influence in the organization (IO). The TT dimension was the highest while the IO dimension was the lowest. A clear difference among the groups was reflected in the TT dimension. The research expands the decisionmakers ׳ viewpoint as regards the benefit of unique teacher education paths in assisting the absorption of academics into teaching as a second career.

הורדת קובץ המאמר
תפריט