הבדלים בהישגים הלימודיים של בנים ובנות העוסקים ברמות שונות של פעילות גופנית

הבדלים בהישגים הלימודיים של בנים ובנות העוסקים ברמות שונות של פעילות גופנית

Differences in academic achievements between boys and
girls who engage in various levels of physical activity

תקציר

האם עיסוק בפעילות גופנית פוגע בהישגים לימודיים? במחקרים שנערכו בעולם המערבי נמצאו הבדלים מגדריים בסוגיה זו ), Birrell, 1987; Hanson & Kraus, 1998, 1999; NCAA, 2005; Rishe 2003; Settles, Sellers, & Damas, 2002 (. מטרת המחקר המתואר במאמר הייתה לבחון אם קיימים הבדלים מגדריים בהישגים הלימודיים של תלמידי תיכון בישראל העוסקים בפעילות גופנית ברמות שונות – פעילות הישגית, פעילות לא-הישגית וחוסר פעילות. 491 תלמידים השתתפו במחקר: 170 השתייכו לקבוצת הפעילות ההישגית, 185 לקבוצת הפעילות הלא-הישגית, ו 136- לקבוצה שאינה עוסקת בפעילות גופנית. מתוצאות המחקר עולה כי הישגיהן בחשיבה כמותית ובחשיבה מילולית של הבנות שעסקו בפעילות הישגית היו הגבוהים ביותר; לעומת זאת בקרב הבנים הישגיהם בחשיבה כמותית ובחשיבה מילולית של אלה אשר עסקו בפעילות הישגית היו הנמוכים ביותר. עוד נמצא כי הישגיהן של הבנות אשר עסקו בפעילות הישגית היו גבוהים מִשל הבנים באותה הקבוצה בחשיבה מילולית ובחשיבה כמותית, ולעומת זאת הישגיהם בשני התחומים של הבנים אשר עסקו בפעילות לא-הישגית היו גבוהים מִשל הבנות. דומה אפוא כי הבנות שעסקו בפעילות גופנית הישגית הצליחו לשלב בהצלחה בין פעילות זו לבין לימודיהן, ואילו הבנים שעסקו בפעילות גופנית הישגית לא הצליחו לאזן בין שני התחומים.

Abstract

Does physical activity jeopardize academic achievements? Studies conducted in the Western world have revealed gender differences pertaining to this issue. The aim of the research described in this article was to discover whether gender differences exist as regards the academic achievements of Israeli secondary-school students who engage in various levels of physical activity – achievement-oriented activity, activity that is not achievement-oriented, and an absence of activity. The research participants consisted of 491 students divided into those three activity groups. The research findings reveal that among the girls, the quantitative thinking and verbal thinking achievements of those who engaged in achievement-oriented activity were the best. Among the boys, however, the achievements of those who engaged in achievementoriented activity were the poorest in those same areas. It was further found that the achievements of the girls who engaged in achievement-oriented activity were superior to those of the boys in the same group in verbal thinking and quantitative thinking, while the achievements of the boys who engaged in activity that was not achievement-oriented were superior to those of the girls in those same areas. It seems, therefore, that the girls who engaged in achievement-oriented physical activity succeeded in combining the latter with their studies, while the boys who engaged in achievement-oriented physical activity did not manage to strike a balance between the two domains.

הורדת קובץ המאמר
תפריט