ההורים ובית הספר: יחסי גומלין ומעורבות

ההורים ובית הספר: יחסי גומלין ומעורבות

Parents and school:
Mutuality and involvement

תקציר

מטרתו של מחקר זה היא לחשוף את הגורמים ואת התנאים העשויים להסביר רמות שונות של מעורבות הורים, פעילה או סבילה, בבית הספר. לשם כך נבנה מודל תאורטי, המגדיר את מנבאי מעורבות ההורים ואת משתני הרקע שלהם ומתאר את הקשר בין הגורמים האלה לבין הרמות השונות של מעורבות ההורים. המודל נבחן אמפירית. המדגם הקיף 30 בתי ספר יסודיים ממלכתיים, והשתתפו בו 1,270 הורים. כלי המחקר המרכזי היה שאלון אנונימי לדיווח עצמי, שכלל סולמות למדידת הזדהות, סולמות למדידת ערות, סולמות למדידת נגישות נתפסת לבית הספר, סולמות למדידת יחסו של בית הספר אל ההורים ומצב הילד בבית הספר – כמשתנים מנבאים, ומעורבות פעילה וסבילה – כמשתנים מנובאים. הנתונים עובדו במודל רגרסיה ליניארית, בניתוח רב-רמות (multiple level analysis). נמצא כי הגורם הבולט ביותר בניבוי מעורבותם הפעילה והסבילה של הורים בחיי בית הספר הוא האמון בהורים מצד בית הספר, כפי שהדבר נתפס בעיני ההורים: ככל שההורה חש שבית הספר נותן בו אמון ונוטה לשתף אותו באופן אמתי, כך הוא נוטה להיות מעורב יותר בעבודת בית הספר. כמנבאים נוספים נמצאה הזדהותם של ההורים עם חשיבות הלימודים בבית הספר וכן עם המטרות ועם הערכים של בית הספר. כמו כן נמצא כי ערות ההורים לתרבות הארגונית של בית הספר ולנושאים הקשורים לחברה וליחסים הבין-אישיים הקיימים בו תורמת לניבוי המעורבות הסבילה. מבין משתני הרקע של ההורים נמצא כי מינם, השכלתם וארץ מוצאם של ההורים מנבאים את מעורבותם הפעילה. את המעורבות הסבילה מנבאת רק השכלתו של ההורה. נמצא גם כי הורים מעורבים יותר באופן סביל ופעיל, כאשר הם תופסים את ההישגים הלימודיים של ילדיהם כטובים יותר.

Abstract

The purpose of this research is to reveal the factors and conditions that account for different levels of parental involvement – active or passive – in schools. A theoretical model was developed and tested empirically. The sample included 30 secular elementary schools and 1,270 parents. The research instrument was an anonymous self-report questionnaire that included major scales as predictors (identification, awareness, perception of school openness and trust), and the active and passive involvement scales serving as predictable variables. The model indicates that one of the most significant predictors is the parents' perception of the school's demonstration of openness toward them. The parents' identification with the school's goals also increases active involvement. Awareness does not predict reported active involvement. In contrast to active involvement, passive involvement is influenced by parents' awareness, taking into account elements that are linked to the nature of the school and its attitude toward discipline, society and values, as well as elements concerning the school's identity. The parents' perception of their child's achievements predicts both their passive and active involvement. The perception of the child's social situation predicts the parents' passive involvement as well.

הורדת קובץ המאמר
תפריט