הוראה קשובה כבסיס ליצירת שינוי תפיסתי אישי בהבנה של מערכות חברתיות-אקולוגיות

הוראה קשובה כבסיס ליצירת שינוי תפיסתי אישי בהבנה של מערכות חברתיות-אקולוגיות

Creating Conceptual Change Through Attentive Teaching
to Understand the Concept Social-ecological Systems

תקציר

במחקר המתואר במאמר זה מוצג תהליך של שינוי תפיסתי בקרב סטודנטים. השינוי היה בתפיסתם של הסטודנטים את המושג "מערכות חברתיות-אקולוגיות" – בסיום התהליך הם בחנו את המושג מנקודת מבט אחרת מאשר בתחילתו. המעבר מלמידה בכיתת הלימוד ללמידה חוץ-כיתתית הצריך תיווך בכמה רמות. על מנת לאפשר לכל אחד מהסטודנטים לחוות שינוי תפיסתי אישי נעשה שימוש בהוראה קשובה וברכיביה היישומיים: הלמידה הדינמית והמסע החשיבתי. השגת הבנה מושגית באמצעות הוראה כיתתית מצריכה תיווך כפול. ראשית, יש ללמוד את המושג הנלמד ומִגוון היבטיו. במקרה הנדוֹן הדבר נעשה באמצעות קורס אשר כלל סיורים במערכות חברתיות-אקולוגיות. שנית, יש צורך בהוראה הקשובה למקומם של הלומדים. במקרה הנדוֹן נעשה שימוש בציורים של הסטודנטים – שניים בכל אחד מהסיורים, שישה בסך הכול. הציורים אפשרו לעמוד על תהליכי הלמידה של הסטודנטים בזמן אמת. במהלך המחקר פוּתַח כלי שאִפשר לנתח את הציורים ולקבוע את רמת ההבנה של הסטודנטים את המושג מערכות חברתיות-אקולוגיות. ניתוח הציורים הראה כי חל שיפור ברמת הבנתם הכוללת של הסטודנטים את המושג הנלמד. בד בבד התגלה תהליך הלמידה של כל אחד מהסטודנטים: היו כאלה שחל אצלם שינוי תפיסתי משמעותי בהבנה המושגית, ולעומת זאת אצל אחרים לא השתנתה רמת ההבנה המושגית למרות ההתנסות בכמה סביבות.

Abstract

This article presents a conceptual change that Master students in teacher training college underwent regarding the concept social-ecological systems, from the time of its introduction to the end of the learning. The transition from classroom learning to outdoor learning required different levels of mediation. To enable each student to experience a personal conceptual change, attentive teaching and its practical components – dynamic learning and thinking journey – were applied. Arriving at conceptual comprehension in teaching requires initiating double mediation: first, by relating to the concept being learned and its varied aspects carried out during a course that included outings in social-ecological systems; second, by being attentive to "where the students are". This was done by using their drawings – two from each outing, six in total – which enabled attentiveness to the students' learning processes in real time. A tool, developed during the study, was used to analyze the drawings and determine the students' level of understanding the concept of social-ecological systems. This helped improve the general level of the students' understanding of the concept learned, while making it possible to discern each student's individual learning process – some reached a significant change in their conceptual understanding during the process, and others, despite hands-on experience in various environments, did not change their level of understanding.

הורדת קובץ המאמר
תפריט