הכשרת מורים במציאות גלובלית: גורמים דמוגרפיים המשפיעים על המוטיבציה ללמוד בהכשרת מורים היוצאת מפרספקטיבה של חינוך גלובלי

הכשרת מורים במציאות גלובלית: גורמים דמוגרפיים המשפיעים על המוטיבציה ללמוד בהכשרת מורים היוצאת מפרספקטיבה של חינוך גלובלי

Teacher Education in a Global Reality: Demographic Factors Affecting Learning Motivation in Teacher Education with a Global Education Perspective

תקציר

הכשרת מורים בעידן של מציאות גלובלית היא סוגיה מרכזית בשיח החינוכי. רעיון החינוך הגלובלי הוצע כמענה אפשרי לה. המחקר הנוכחי שואף לבחון באיזו מידה הגיל, הניסיון הבין־לאומי, ההתמחות הדיסציפלינרית ותפיסת רמת הידע משפיעים על המוטיבציה של 105 מתכשרות להוראה בבית הספר היסודי ללמוד בתוכנית להכשרת מורים המאמצת פרספקטיבה של חינוך גלובלי. בשלב הראשון נבנו מדדי המחקר באמצעות ניתוח הפריטים בשאלון כמותי. בניתוחי רגרסיות היררכיות נמצא שגיל המתכשרות ומידת הניסיון הבין־לאומי שלהן אינם מנבאים את המוטיבציה ללמוד חינוך גלובלי, ושההתמחות הדיסציפלינרית תורמת רק לניבוי המוטיבציה המבוססת על גורם הצדק. לעומת זאת, לתפיסת רמת הידע על גלובליזציה יש תרומה משמעותית ומובהקת לניבוי המוטיבציה ללמוד חינוך גלובלי. לאור ממצאים אלו מוצע להתמקד בתפיסת הידע של מתכשרים להוראה על גלובליזציה ולתת עליה את הדעת בפיתוח תהליכי ההוראה־למידה בקורסים הנלמדים בתוכנית הכשרה להוראה בעלת אוריינטציה של חינוך גלובלי.

Abstract

Teacher education in an era of global reality is a major issue in education discourse, and the idea of global education was proposed as a possible response. The present study was designed to examine the degree to which age, international experience, disciplinary specialization, and the perception of level of knowledge affected 105 student teachers, preparing to teach elementary school, to enroll in a teacher-education program with a global-education perspective. The research measures were constructed by analyzing the items in a quantitative questionnaire. Hierarchical regression analysis revealed that the students' age and the degree of their international experience are not predictors of motivation to learn global education, and that disciplinary specialization contributes only to predicting motivation based on the justice factor. Conversely, the perception of level of knowledge about globalization is a major and significant contributor to predicting motivation to study global education. These findings suggest that the focus should be on the perception of knowledge of student teachers for teaching about globalization, and this perception should be considered when developing the teaching-learning processes in courses taught in teacher-education programs with a global-education orientation.

הורדת קובץ המאמר
תפריט