המושג "נוכחות מנהיגותית של מנהל בית הספר ברשתות מדיה חברתית" ומדידתו

המושג "נוכחות מנהיגותית של מנהל בית הספר ברשתות מדיה חברתית" ומדידתו

Principal's Leadership Presence in Social Media
Networks: A Concept and its Measurement

תקציר

המדיה החברתית היא חלק חיוני מחיינו. בהקשר של מערכת החינוך מדיה זו מייצגת מערכת של קשרים חברתיים ומקצועיים בקרב קהילת בית הספר, והיא מייצרת תת-ארגון "נסתר״ ובלתי פורמלי אשר פועל בתוך הארגון הפורמלי ולצידו. לתת-ארגון וירטואלי זה יש חוקים, ערכים ונורמות, והוא מקיים יחסי גומלין עם הארגון הפורמלי. מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבנות כלי תקף אשר יבחן תפיסות של מורים את המושג "נוכחות מנהיגותית של מנהל בית הספר ברשתות מדיה חברתית״. במחקר נטלו חלק 235 מורים – 180 מהם נשים ) 77% ( ו 55- גברים ) 23% (. גרסתו הסופית של השאלון שחולק למשתתפים כללה 14 היגדים, והתשובות לכל אחד מהם התבססו על סולם ליקרט בן שש דרגות. ניתוחי גורמים מגששים ומאששים הצביעו על ארבע אופנויות ) modalities ( של נוכחות מנהיגותית ברשתות מדיה חברתית: שיווקית-מְתקשרת, מעצבת, תומכת-מגינה ואוכפת. תרומתו העיקרית של המחקר היא בהבהרת תחומי האחריות של המנהל במרחב הווירטואלי. נוסף על כך, כלי המחקר יכול לספק למנהלים ולמעצבי מדיניות חינוכית מתווה להסדרת מערכת היחסים החברתיים- מקצועיים אשר מתקיימים בקרב קהילת בית הספר במרחב הווירטואלי.

Abstract

Social media has become an essential part of our life. In the education system, it represents the social and professional networks among school community and forms a virtual "hidden," informal sub-organization, which interacts alongside and with the formal organization and may share its unique laws, values, and norms. This study aims to provide a validated tool for measuring teachers' perception of "principal's leadership presence in social media networks". Participants were 235 teachers – 180 (77%) women and 55 (23%) men. The final version of the research tool was a 14-item questionnaire, with items rated on a 6-point Likert scale. Exploratory Factors Analysis and Confirmatory Factor Analysis revealed four modalities of lingering leadership presence of the principal in social media networks: branding and communicative, transformational, supportive-protective, and enforcement presence. This study highlights the importance of additional administrative responsibilities of educational leaders, as they are perceived by school faculty. This tool can also provide principals and educational policy designers with a plan to regulate the socio-professional relationship among the school's stakeholders.

הורדת קובץ המאמר
תפריט