הערכתם של סטודנטים עם הפרעה בלמידה וללא הפרעה בלמידה את תרומתם של קורסים מקוונים

הערכתם של סטודנטים עם הפרעה בלמידה וללא הפרעה בלמידה את תרומתם של קורסים מקוונים

How Students with and without Learning Disabilities Evaluate the Contribution of Online Courses

תקציר

במאמר זה נבחנת הערכתם של סטודנטים עם הפרעה בלמידה וללא הפרעה בלמידה את תרומתם של קורסים מקוונים הנלמדים במכללה אקדמית לחינוך. המחקר הכמותי התבסס על שאלון שחולק לסטודנטים אשר למדו בקורסים מקוונים במכללה בשנים 2011 ו-2012. המחקר מצביע על הבדל מובהק בין הערכותיהם של סטודנטים עם הפרעה בלמידה לבין הערכותיהם של סטודנטים ללא הפרעה בלמידה בשני משתנים: (א) סטודנטים עם הפרעה בלמידה העריכו את פעילות המרצה בקורס המקוון ואת תרומתו ללמידה יותר מאשר סטודנטים ללא הפרעה בלמידה; (ב) מעורבותם בקורס המקוון של סטודנטים ללא הפרעה בלמידה הייתה גדולה יותר מִ של סטודנטים עם הפרעה בלמידה. מבין כל המשתנים שנבחנו, מידת המעורבות של הסטודנט בקורס המקוון הייתה זו אשר השפיעה ביותר על שביעות הרצון שלו מהקורס המקוון; בקרב הסטודנטים עם הפרעה בלמידה תרומת מעורבות זו הייתה גבוהה יותר מתרומתה לשביעות הרצון של הסטודנטים ללא הפרעה בלמידה. ממצא זה עולה בקנה אחד עם הצעות לראות בלמידה בעידן הדיגיטלי תהליך קבוע ומתמשך אשר מתבסס על קשרים בין הלומדים ועל שיתוף פעולה ביניהם. נדרש מחקר נוסף שיתמקד בתפקיד המרצה בהוראה מקוונת.

Abstract

This quantitative study examines the perceived contribution of online courses taken at a college of education as evaluated by 53 students without learning disabilities (NLD students) and 32 students with learning disabilities (LD students) during the 2011-2012 academic year. The study reveals a signi ficant difference (1):between the evaluations of LD and NLD students as regards to two variables the LD students' evaluations of the lecturer's activity and his/her contribution to the learning was signi ficantly higher than that of the NLD students; (2) the NLD students' involvement in the online course was significantly greater than that of the LD students. Furthermore, the study shows that of all the variables, the /extent of the student's involvement in the online course contributed most to his her satisfaction with that course, and was found to be signi ficantly greater among LD students than among NLD students. This is indicative of the importance of students' involvement in the learning process and calls for further research on the .role of the lecturer in the online learning process

הורדת קובץ המאמר
תפריט