"הפגנת נוכחות" לעומת "הקרנת סמכות" בהכשרה לניהול בית ספר: נשים לעומת גברים

"הפגנת נוכחות" לעומת "הקרנת סמכות" בהכשרה לניהול בית ספר: נשים לעומת גברים

'Being present' vs. 'radiating authority' in principal internship training: Men vs. women

תקציר

מספר בתי הספר שנשים עומדות בראשם עולה בהתמדה. בקרב חוקרים חלוקות הדעות אם מנהלות בתי ספר מתאפיינות בסגנון ניהול השונה משל מנהלי בתי ספר ונוקטות אסטרטגיות ניהול אחרות משל עמיתיהם, ואם אכן קיים שוני כזה – מה הן השלכותיו על תרבות בית הספר? שאלות אלו נדונות במאמר זה באמצעות השוואה בין סגנון ההדרכה של מנהלות לבין סגנון ההדרכה של מנהלים בהכשרת מועמדים לניהול בית ספר, וזאת תוך כדי בחינת השימוש באסטרטגיה של 'ניהול על ידי שיטוט' MBWA:) Management By Walking Around) בעבודתם ובהדרכתם של המנהלים המדריכים והמנהלות המדריכות. במחקר שהתבסס על תצפיות בהתנסות מודרכת בבתי ספר ועל ראיונות עם המדריכים, עם המדריכות ועם המודרכים (פרחי הניהול), נמצא כי המדריכות המנהלות מרבות לשוטט ברחבי בית הספר, ללוות את המודרכים בהתנסותם המעשית בניהול ולהשתתף בפעילויות בית הספר; לעומת זאת המדריכים המנהלים נמנעים מכך. כמו כן נמצא שפרחי הניהול, גברים כנשים, מעדיפים את סגנון הניהול הזה של המנהלות. בהתאם לכך נדונה האפשרות שבעתיד יתפתח סגנון היברידי (מבחינה מגדרית) של ניהול בית ספר.

Abstract

The number of female principals is growing all the time. As a result, studies vary with regard to the question of whether women's management styles and the strategies they employ differ from those of men, and if so, how does this affect school culture? These ' questions are dealt with in this paper in relation to the ׳management by walking around (MBWA) strategy, which is utilized by men and women in training future principals. Based on observations and interviews, the findings of this study demonstrate that female principals (in their capacity as trainers) walk around the school with the trainees most of the time, and are present at school activities, whereas the male trainers instructed the interns while seated in their chairs; their authority was imparted without leaving their offices. It was also found that the trainees – both men and women – preferred the style of the female trainers. The possibility of the development of a hybrid-gender style of school management is discussed.

הורדת קובץ המאמר
תפריט