הקֶשר בין תחושת הלחץ שחווים הורים לילדים עם אוטיזם והמשאבים של הורים אלה לבין דפוסי התמודדותם

הקֶשר בין תחושת הלחץ שחווים הורים לילדים עם אוטיזם והמשאבים של הורים אלה לבין דפוסי התמודדותם

The Relationship among the experience of stress,
personal, family, and social resources, and coping
strategies in parents of children with Autism

תקציר

המחקר המתואר בחן את תרומתה של תחושת הלחץ שחווים הורים לילדים עם אוטיזם ואת תרומת משאביהם )האישיים, המשפחתיים והחברתיים( לניבוי דפוסי התמודדותם עם האתגרים הכרוכים בגידול ילדיהם. המסגרת התאורטית למחקר מתבססת על תאוריות "לחץ במשפחה", תאוריות אקולוגיות ותאוריות קוגניטיביות העוסקות בהתמודדות עם מצבי לחץ. במחקר השתתפו 176 הורים לילדים בני 6 עד 16 שאובחנו כילדים עם אוטיזם. הנתונים נאספו באמצעות מילוי שאלונים מוּבְנים אשר שימשו במחקרים קודמים. מהממצאים עולה כי תחושת הלחץ הנובעת מהורות לילד עם אוטיזם מהווה גורם מרכזי בניבוי דפוסי ההתמודדות של ההורים. ברוב המקרים השפעתה של תחושת הלחץ על דפוסי ההתמודדות היא ישירה, ובמקרים אחרים היא מותנית במשתנים מסוימים. עוד נמצא קשר בין נקיטת דפוסים של התמודדות פעילה (אקטיבית) לבין תפיסת ההורים את הלחץ כאתגר ורמות גבוהות של תחושת קוהרנטיות ותמיכה חברתית. נמצא קשר גם בין דפוסי התמודדות של פנייה לדת לבין רמות גבוהות של לחץ, דתיוּת ותמיכה חברתית. החידוש העיקרי במחקר זה הוא היכולת להבחין בין הלחצים ה״כלליים" אשר חשים הורים לילדים עם אוטיזם לבין לחץ "ספציפי" הנובע מגידול ילד עם אוטיזם. הבחנה זו מאפשרת לזהות כי לחץ "ספציפי" יכול לגרום לפנייה של ההורים לדת ולעכב נקיטת דפוסים של התמודדות פעילה )אקטיבית(.

Abstract

Autism has received a great deal of attention in the last two decades. In light of the pervasive and complicated nature of the disorder, a major challenge facing educators is to enhance the ability of the parents of autistic children to cope with the disorder successfully. This study examines the contribution of stress and resources to predicting the coping strategies employed by parents of autistic children. The theoretical framework combines theories of family stress with cognitive theories of stress management. Correlations among parental stress, parents ׳ personal, family, and social resources, their perception of parenting type, and their coping strategies were examined. The study sample consisted of 176 parents of children with autism aged 6 to 16; these parents responded to structured questionnaires employed in earlier studies. Findings show that there was a significant correlation between parents ׳ coping strategies and the level of stress. The various resources revealed the role of stress resulting from parenting an autistic child in predicting the coping strategy. In most cases, the impact was direct, while in others, it was dependent on certain variables – pressure and social resources being the main predictors of coping via reliance on religion. Stress and personal and social resources tended to explain active coping strategies. The findings have implications (1) for therapists – constructing intervention programs; (2) for educators – developing training programs; and (3) for research – devising additional parameters for predicting coping strategies.

הורדת קובץ המאמר
תפריט