הקשר בין איכות החיים הבית-ספרית לבין הכישורים החברתיים של תלמידים בשכבות גיל שונות ובזרמים חינוכיים שונים

הקשר בין איכות החיים הבית-ספרית לבין הכישורים החברתיים של תלמידים בשכבות גיל שונות ובזרמים חינוכיים שונים

The connection between quality of life at school and the social skills of pupils belonging to various age-groups and diverse educational streams

תקציר

המאמר דן בקשר שבין איכות החיים הבית-ספרית )אקלים בית הספר( לבין הכישורים החברתיים של תלמידים בשכבות גיל שונות ובזרמים חינוכיים שונים. במחקר הנדוֹן השתתפו 346 תלמידים – 172 מבית ספר ממלכתי ו 174- מבית ספר ממלכתי-דתי. הממצאים מצביעים על קיומו של קשר מובהק בין איכות החיים הבית-ספרית לבין הכישורים החברתיים של התלמידים: ככל שאיכות החיים הבית-ספרית טובה יותר, הכישורים החברתיים של התלמידים טובים יותר. התלמידים בבית הספר הממלכתי תפסו את איכות החיים הבית-ספרית כטובה יותר מכפי שנתפסה על ידי תלמידי בית הספר הממלכתי-דתי. במחקר נמצא כי בנות תופסות את איכות החיים הבית-ספרית כטובה יותר מאשר בנים, ונוסף על כך לבנות יש כישורים חברתיים טובים יותר מלבנים. בחינה בהתאם למודל רב-משתנים העלתה כי בנות אמפתיות יותר מבנים. כמו כן התברר כי ככל שעולה גיל התלמיד, הוא תופס את איכות החיים הבית-ספרית כשלילית יותר. ממצאי המחקר מדגישים את חשיבותה של יצירת איכות חיים בית-ספרית, איכות חיים המתבטאת במתן סביבה תומכת ובשיפור היחסים בין המורים לבין התלמידים. יחס חיובי של התלמידים לבית הספר תורם להסתגלות טובה יותר שלהם, לפיתוח כישורים חברתיים, לרווחה חברתית ולהצלחה בלימודים.

Abstract

The paper discusses the connection between quality of life at school (school climate) and the social skills of pupils belonging to various age-groups and diverse educational streams. The present research involved the participation of 346 pupils – 172 from a state school and 174 from a state religious school. The findings indicate the existence of a clear connection between quality of life at school and the pupils' social skills: the better the quality of life at the school, the better the pupils' social skills. The pupils at the state school perceived the quality of life at school to be better than did the pupils at the state religious school. The research found that girls perceive the quality of life at school to be better than boys perceive it to be. In addition, girls have better social skills than boys. An examination performed according to a multi-variable model revealed girls to be more empathic than boys. Moreover, it transpired that the older the pupil, the more negative he perceives the quality of life at school to be. The research findings stress the importance of creating quality of life at school – quality of life that is reflected in the provision of a supportive environment and in the improvement of relations between teachers and pupils. A positive attitude on the part of the pupils toward the school contributes to their better adaptation, to the development of social skills, and to social well-being and academic success.

הורדת קובץ המאמר
תפריט