הקשר בין פעילויות לימוד תוך כדי תנועה לבין שיפור בהישגים לימודיים בנושא זוויות

הקשר בין פעילויות לימוד תוך כדי תנועה לבין שיפור בהישגים לימודיים בנושא זוויות

The link between movement-aided learning
activities and improvement in learning
about angles

פורסם באתר: 11-04-2022
המאמר המלא
תקציר

המחקר בדק את הקשר בין פעילויות לימוד המתרחשות תוך כדי תנועה של הגוף לבין שיפור בהישגים לימודיים בנושא זוויות. פעילויות הלימוד הן: מפגש פיזי עם הסביבה הנלמדת; הסתייעות בהמחשה חזותית-תנועתית; אינטראקציה חברתית-תנועתית; אינטראקציה חברתית-מילולית; שהות בפעילות לימוד של תנועה; התנהגויות שאינן למטרות לימוד. במחקר השתתפו 261 לומדים משמונה כיתות ב' ו-ג' משישה בתי ספר. בקבוצת הניסוי היו 158 לומדים מחמש כיתות. קבוצות הביקורת מנתה 103 לומדים משלוש כיתות ג'. נמצא שקבוצת המחקר, שהתנסתה בלימוד בעזרת תנועה, הגיעה להישגים גבוהים יותר במובהק בלימוד נושא הזוויות בהשוואה לקבוצת הביקורת, שלמדה נושא זהה בדרך המקובלת. כמו כן, נמצא מתאם חיובי מובהק בין המשתנים של פעילויות הלימוד לבין השיפור בהישגים הלימודיים.

Abstract

This research examined the connection between movement-aided learning activities and the improvement of scholastic achievement. The learning activities included the following: physical contact with the investigated environment; use of visual and physical movement modeling; movement and social interaction; social and verbal interaction; suspension of movement-aided learning activities; behaviors not directed toward learning. The research population consisted of 261 learners from eight secondgrade and third-grade classes in six different schools: the experimental group comprised 158 learners from five classes, and the control group included 103 learners from three third-grade classes. It was found that compared to the conventionally-taught control group, the experimental group, in which movement-aided learning occurred, achieved significantly better results in learning about angles in their geometry lesson. In addition, a significantly positive correlation was found between the variants of learning activities and improvement in learning about angles.

הורדת קובץ המאמר
תפריט