השינויים בעיסוק הקוריקולרי של מורים בעקבות החלת תכנית השילוב – השלכות להכשרת מורים

השינויים בעיסוק הקוריקולרי של מורים בעקבות החלת תכנית השילוב – השלכות להכשרת מורים

השינויים בעיסוק הקוריקולרי של מורים בעקבות החלת תכנית השילוב –
השלכות להכשרת מורים

תקציר

במחקר זה נבדק יישומה של תכנית השילוב של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בכיתה רגילה בין השנים תשנ“ו-תשס“א, באמצעות הפרדיגמה של העיסוק הקוריקולרי של המורה. מטרות המחקר היו לחשוף את השינויים בעבודתם היום-יומית של מורים המשלבים תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בכיתה רגילה, לתאר כיצד הם באים לידי ביטוי, ולגלות את ההשלכות על תכניות הכשרה ועל השתלמויות. במהלך שש שנים אלה רואיינו 129 מורות משלבות בראיונות מובנים למחצה. הנתונים שנאספו מתוך תמלילי הראיונות נותחו בניתוח תוכן. כמו כן בוצעו עיבודים סטטיסטיים להצגת ההתפלגויות בכל המשתנים ולהשוואה בין הקבוצות באמצעות ליווח דו-משתני ומבחן חי בריבוע. הממצאים מלמדים על שינויים בכמה רכיבים של העיסוק הקוריקולרי אצל המורים המשלבים, והם כוללים שינוי כלפי יישום השילוב ונטילת אחריות לטיפוח ולקידום של התלמידים המשולבים. ממצאי המחקר מעלים שלושה תחומים שיש לתגבר או להוסיף לתכניות ההכשרה וההשתלמות הקיימות: עבודת צוות והוראה בשיתוף, ידע על קשיים בלמידה לצד מיומנויות ואסטרטגיות להוראה בכיתה משלבת והערכת הישגי התלמידים המשולבים.

Abstract

במחקר זה נבדק יישומה של תכנית השילוב של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בכיתה רגילה בין השנים תשנ“ו-תשס“א, באמצעות הפרדיגמה של העיסוק הקוריקולרי של המורה. מטרות המחקר היו לחשוף את השינויים בעבודתם היום-יומית של מורים המשלבים תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בכיתה רגילה, לתאר כיצד הם באים לידי ביטוי, ולגלות את ההשלכות על תכניות הכשרה ועל השתלמויות. במהלך שש שנים אלה רואיינו 129 מורות משלבות בראיונות מובנים למחצה. הנתונים שנאספו מתוך תמלילי הראיונות נותחו בניתוח תוכן. כמו כן בוצעו עיבודים סטטיסטיים להצגת ההתפלגויות בכל המשתנים ולהשוואה בין הקבוצות באמצעות ליווח דו-משתני ומבחן חי בריבוע. הממצאים מלמדים על שינויים בכמה רכיבים של העיסוק הקוריקולרי אצל המורים המשלבים, והם כוללים שינוי כלפי יישום השילוב ונטילת אחריות לטיפוח ולקידום של התלמידים המשולבים. ממצאי המחקר מעלים שלושה תחומים שיש לתגבר או להוסיף לתכניות ההכשרה וההשתלמות הקיימות: עבודת צוות והוראה בשיתוף, ידע על קשיים בלמידה לצד מיומנויות ואסטרטגיות להוראה בכיתה משלבת והערכת הישגי התלמידים המשולבים.

הורדת קובץ המאמר
תפריט