השפעתם של מרכיבים פדגוגיים וטכנולוגיים בתהליכי למידה מתוקשבת על נטיות חשיבה של סטודנטים בקורסים אקדמיים

השפעתם של מרכיבים פדגוגיים וטכנולוגיים בתהליכי למידה מתוקשבת על נטיות חשיבה של סטודנטים בקורסים אקדמיים

The effect of pedagogical and technological elements
in computer-mediated learning on the thinking tendencies
of students in academic courses

תקציר

מחקר זה בוחן השפעה של אלמנטים הוראתיים וטכנולוגיים בלמידה בקורסים אקדמיים מתוקשבים על נטיות חשיבה אינטלקטואליות על פי התאוריה הנטייתית של פרקינס, ג'יי וטישמן ) Perkins, Jay Tishman, 1993 &(. במחקר נבדקו השינויים שחלו בנטיות החשיבה של 285 סטודנטים במחלקות לימודי מידע ומדעי המדינה באוניברסיטת בר-אילן, בעקבות למידה בסביבה מתוקשבת. במסגרת המחקר נבדקו קורסים א-סינכרוניים וסינכרוניים המועברים במלואם ברשת. הנתונים הכמותיים נאספו באמצעות שלושה שאלונים. תוצאות המחקר מראות כי קיימת השפעה סטטיסטית מובהקת של למידה בסביבה מתוקשבת על נטיות חשיבה אינטלקטואליות בכל שבע נטיות החשיבה. השפעה זו ניכרת במרכיבים הפדגוגיים והטכנולוגיים בקורסים המתוקשבים, בכל שבע נטיות החשיבה, בדרגות עוצמה חיוביות שונות. מסקנות המחקר מראות כי למידה בסביבה מתוקשבת ברשת תורמת לשינוי בנטיות החשיבה, ובכך מקדמת דפוסי חשיבה והתנהגות אינטלקטואליים.

Abstract

This study examines the effect of pedagogical and technological elements in computer-mediated learning on the intellectual thinking tendencies of students in academic courses, in accordance with the tendential theory of Perkins, Jay and Tishman (1993). The study examined the changes that occurred in the thinking tendencies of 285 students in the Information Studies and Political Science Departments at Bar-Ilan University pursuant to learning in a computer-mediated environment. In the framework of the research, asynchronous and synchronous courses transmitted in their entirety on the Net were examined. The quantitative data were collected by means of three questionnaires. The results of the study demonstrate that there is a clear statistical effect of learning in a computer-mediated environment on intellectual thinking tendencies in all seven thinking tendencies. This effect is considerable in the pedagogical and technological elements of the computer-mediated courses, in all seven thinking tendencies, at various positive degrees of strength. The research conclusions indicate that learning in a computer-mediated environment on the Net contributes to a change in thinking tendencies, thereby advancing intellectual thinking and behavior patterns.

הורדת קובץ המאמר
תפריט