השפעתם של סגנונות למידה, אסטרטגיות למידה ומוטיבציה פנימית על ההצלחה של סטודנטים לחינוך מיוחד בפתרון סדרות מתמטיות לא שגרתיות

השפעתם של סגנונות למידה, אסטרטגיות למידה ומוטיבציה פנימית על ההצלחה של סטודנטים לחינוך מיוחד בפתרון סדרות מתמטיות לא שגרתיות

Personal characteristics and success in solving nonroutine
mathematical series among pre-service special
education teachers

תקציר

ממחקרים עולה כי סטודנטים מתקשים בפתרון בעיות לא שגרתיות שאינן מוכרות להם. כך למשל סטודנטים מתקשים בפתרון סדרות מתמטיות, וזאת אף שהם בעלי ידע מתמטי נרחב ויכולת לפתור בעיות שגרתיות ) Newton, 2008, 2010 (. במחקרים האלה נבדק "אופי" הפתרונות של הבעיות, וזאת על מנת להבין את דפוסי אסטרטגיית הפתרון של בעיה לא שגרתית. בדיקה זו עסקה בהיבט התוכני ובהיבט החברתי )השיח הקבוצתי(, אך לא בהיבט האישי )מאפייני המשיב(. מטרת המחקר המתואר במאמר הנוכחי היא לבדוק את הקשר בין המאפיינים האישיים – סגנונות למידה, אסטרטגיות למידה ומוטיבציה פנימית – לבין הצלחה בפתרון סדרות מתמטיות לא שגרתיות. המחקר נערך בקרב מתכשרים להוראה בחינוך המיוחד. הממצאים מורים על קשר מובהק בין סגנון הלמידה לבין ההצלחה לזהות את חוקיות הסדרות: סטודנטים המעדיפים את סגנון הלמידה הגלובלי מצליחים לזהות את חוקיות הסדרה 'ימי השבוע' יותר מאשר סטודנטים המעדיפים את סגנון הלמידה הסדרתי. כמו כן נמצא כי ככל שהמוטיבציה הפנימית גבוהה יותר, ההצלחה בפתרון סדרות רבה יותר. מממצאי המחקר עולה כי יש להגביר בקרב סטודנטים לחינוך מיוחד את המודעוּת לסגנונות הלמידה שלהם ולמוטיבציה הפנימית שלהם. בד בבד יש להקנות להם ידע על אודות הלומד, ידע תוכן מתמטי וידע פדגוגי-דידקטי מתמטי הכולל חשיבה יצירתית. לימוד כזה עשוי לקדם אותם ואת תלמידיהם, לשפר את יעילות הלמידה ולסייע בהוראת המתמטיקה בחינוך המיוחד. כמו כן הממצאים מלמדים כי נדרש מחקר נוסף, כזה שיאבחן את סגנונות הלמידה של סטודנטים ואת הקשרים בין סגנון הלמידה לבין הידע הפדגוגי והדידקטי של סטודנטים.

Abstract

Success in solving non-routine problems among pre-service teachers of mathematics is surprisingly low, despite the fact that they possess a broad mathematical knowledge as well as the ability to solve routine problems. This study, whose participants consisted of pre-service special education teachers, examined the connection between personal characteristics, namely, learning styles, learning strategies, and intrinsic motivation on the one hand, and success in solving non-routine mathematical series on the other. The findings demonstrated significant differences between the different types of learning styles and success in identifying the legality of the various series. The findings reinforce and support the following needs: (1) to raise pre-service teachers' awareness of their learning styles, particularly their internal motivation, and (2) to furnish them with knowledge about the student, mathematical content knowledge, and pedagogical content knowledge of mathematics that includes creative thinking. Such learning may advance them and increase their students' chances for effective learning and success.

הורדת קובץ המאמר
תפריט