השפעת הקורס "כתיבה – ליקויים והוראה מותאמת" על מהירות הכתיבה ועל הכתיב בקרב סטודנטים להוראה

השפעת הקורס "כתיבה – ליקויים והוראה מותאמת" על מהירות הכתיבה ועל הכתיב בקרב סטודנטים להוראה

The Effect of the "Writing – Disorders and Remedial Teaching" Course on Student Teachers' Writing and Spelling Abilities

תקציר

במהלך הכשרתם במסלולי החינוך המיוחד במכללות סטודנטים להוראה לומדים גם בקורס המקנה להם ידע בתחום ההוראה המותאמת בכתיבה ומאפשר להם לסייע לתלמידים עם קשיים בתחום הכתיבה. מטרת המחקר הייתה לבדוק אם ניתן לשפר את מהירות הכתיבה ואת יכולת הכתיב של המתכשרים להוראה לאחר סיום לימודיהם הפורמליים בבית הספר. במחקר השתתפו 127 סטודנטים להוראה במסלול לחינוך מיוחד הלומדים במכללה במרכז הארץ. בתחילת המחקר ובסיומו הועברה לסטודנטים סוללת מבחנים לבדיקת יכולות הכתיבה שלהם. לצורך הניתוח הסטטיסטי מוינו המשתתפים לקבוצות על פי מספר שגיאות הכתיב בהעתקת טקסט בתחילת המחקר: (א) הרבה שגיאות; (ב) כמות שגיאות בינונית; (ג) מעט שגיאות. על פי ממצאי המחקר, הקורס הביא לשיפור ניכר ביכולות הכתיבה של הסטודנטים גם כאשר הוא נלמד במהלך סמסטר אקדמי אחד. נמצא כי בכל קבוצות המחקר חל שיפור מובהק במהירות הכתיבה ובהפקת תבניות כתיב בעת הכתבה. השיפור הגדול ביותר בהפקת תבניות כתיב חל בקבוצה שנמצאו אצלה שגיאות כתיב רבות בהעתקת טקסט בתחילת המחקר. לעומת זאת, לא נמצא שיפור מובהק בזיהוי תבניות כתיב בשום קבוצה, ולא נמצאו הבדלים בין הקבוצות במדד זה. המסקנות היישומיות של המחקר הן כי לקורסים אקדמיים העוסקים בקידום מיומנויות הכתיבה של תלמידים יש חשיבות עבור מתכשרים להוראה ומורים בפועל. קורסים אלו יכולים לסייע למורים עם קשיי כתיבה להשתלב בצורה מוצלחת במערכת החינוך.

Abstract

The purpose of the present study was to examine the impact of the course which is designed to provide ,״ Writing – Disorders and Remedial Teaching ״ student teachers with practical skills for advancing students with special needs in writing, on the writing speed and spelling of the student teachers themselves – those with writing difficulties, as well as those without. The participants in the study were 127 student teachers. A battery of diagnostic tests was administered ׳ at the beginning and end of the intervention to examine the student teachers spelling errors and writing speed. The study findings indicated differences between the beginning and end of the course in the following measures: (1) A change in writing speed in all groups, especially in groups that started the course with low or medium writing speed; (2) Improvement in number of spelling errors in all groups, especially groups that started the course with a large number of errors. No differences were found between the groups in recognition of spelling errors. The discussion presents the theoretical and practical implications.

הורדת קובץ המאמר
תפריט