השפעת משחקי תפקידים סימולטיביים בקבוצה על העצמה פסיכולוגית בהקשר של התמודדות עם דילמות אתיות במקרי אלימות בבית הספר

השפעת משחקי תפקידים סימולטיביים בקבוצה על העצמה פסיכולוגית בהקשר של התמודדות עם דילמות אתיות במקרי אלימות בבית הספר

The Impact of Team-based Simulative Roleplay on Psychological Empowerment in the Context of Dealing With Ethical Dilemmas in Cases of School Violence

תקציר

מטרת המחקר הייתה לבחון את השפעתם של משחקי תפקידים סימולטיביים קבוצתיים על העצמתם הפסיכולוגית של מתכשרים להוראה בהקשר של התמודדות עם דילמות אתיות במקרי אלימות בבית הספר. תשעים סטודנטים בשנה השלישית ללימודי הוראה התמודדו בצוותים עם תרחישי אלימות. קבוצת ניסוי אחת, קבוצת הסימולציות, ערכה משחקי תפקידים סימולטיביים; קבוצת ניסוי אחרת, קבוצת חקר אירועים, ניתחה את אותם התרחישים באמצעות חקר אירועים בלבד; וקבוצת הביקורת הסתפקה במילוי שאלוני העצמה פסיכולוגית. מממצאי המחקר עולה כי כאשר מאפייני הדילמות האתיות בשתי קבוצות הניסוי דומים, ההשתתפות בסימולציות תורמת באופן מובהק לשיפור בתחושת ההעצמה הפסיכולוגית של החברים בקבוצה בכמה היבטים: ביטחון עצמי, תחושת שליטה ויכולת לקבל החלטות מושכלות באשר לטיפול באלימות. לעומת זאת ניכרת ירידה מובהקת בהיבטים אלה של תחושת ההעצמה הפסיכולוגית בקרב חברי הקבוצה שהסתפקה בחקר אירועים (ללא עריכת סימולציות). ממצאים אלה מעידים על היותם של משחקי תפקידים סימולטיביים כלי למידה אופרטיבי, חווייתי ומעצים.

Abstract

This study sought to examine the effects of team-based simulative roleplay on the psychological empowerment (PE) of student teachers in the context of contending with ethical dilemmas in cases of school violence. Ninety student teachers in their third year of teacher training dealt with violent scenarios. One experimental group conducted simulative roleplay, and the second analyzed the same scenarios solely as case studies. The control group only completed a PE questionnaire at the same time points. The findings of the mixed methods study indicate that while the characteristics of the ethical dilemmas were similarly perceived in both groups, participation in simulations contributed to a significant increase in feelings of PE in the dimensions of self-confidence, sense of control, and sense of ability to make informed decisions about dealing with bullying, in comparison to a significant decline in these aspects in the case study group. The findings point to the advantages of learning through simulative roleplay as an operative, experiential, and empowering tool.

הורדת קובץ המאמר
תפריט