"התחדד לי שקשרים כאלה יכולים להציל לסטודנט את הקורס": אינטראקציית מרצה-סטודנט בלמידה מרחוק בחירום

"התחדד לי שקשרים כאלה יכולים להציל לסטודנט את הקורס": אינטראקציית מרצה-סטודנט בלמידה מרחוק בחירום
תקציר

לאינטראקציה בין מורה לתלמיד בלמידה, ובפרט בלמידה מרחוק, יש השפעה על המוטיבציה של הלומדים, על שביעות רצונם ועל יכולתם להתמודד עם מטלות הלמידה. לפיכך חשוב לבחון את האינטראקציה הזו במִ גוון מצבי למידה בשגרה ובחירום. במחקר שנערך בתקופת הקורונה לאחר שני סמסטרים של למידה מרחוק במכללה להכשרת מורים, נבדקה תפיסתם של המרצים את האינטראקציה מרצה-סטודנט: אילו מסוגי הקֶ שר מרצה-סטודנט שנמצאו בלמידה מרחוק בשגרה במחקרים קודמים, התרחשו גם בחירום? מהו סוג הקֶשר השכיח ביותר מבין אלה? והאם יש הבדל בין המרצים לסטודנטים בתפיסת נחיצות האינטראקציה, שכיחותה ומאפייניה הייחודיים? במחקר נותחו ממצאי ראיונות עומק חצי מוּבְ נים שנערכו עם עשרים מרצים ממכללה להכשרת מורים, וזאת בהמשך למחקר מקדים שנערך בקרב סטודנטים אשר למדו אצל מרצים אלה באותה המכללה. תשובות המרצים הושוו לתשובות הסטודנטים בקטגוריות שנמצאו במחקר המקדים. המחקר שופך אור על תפיסות המרצים את האינטראקציה בינם לבין הסטודנטים בהוראה מרחוק בחירום וחושף הבדלים בין תפיסותיהם לבין אלו של הסטודנטים. הממצאים מראים כי בדומה לסטודנטים גם המרצים זקוקים לטיפוח האינטראקציה הזו וסבורים שיש באפשרותה לשפר את איכות הלמידה ותוצאותיה, אך תפיסתם באשר לסוגי הקְ שרים הנחוצים שונה מזו של הסטודנטים.

הורדת קובץ המאמר
תפריט