התכנית "מתווים מנחים להכשרה להוראה במוסדות להשכלה גבוהה בישראל" בראי המלצות קודמות לרפורמות בימי היישוב ובשנות המדינה: ניתוח השוואתי

התכנית "מתווים מנחים להכשרה להוראה במוסדות להשכלה גבוהה בישראל" בראי המלצות קודמות לרפורמות בימי היישוב ובשנות המדינה: ניתוח השוואתי

Reforms in teacher education programs in Israel:
A comparative analysis of the most recent reform in light of previous reforms

תקציר

את התכנית "מתווים מנחים להכשרה להוראה במוסדות להשכלה גבוהה בישראל" ניסחה ועדה שהקימה המועצה להשכלה גבוהה כדי לקבוע מדיניות אחידה להכשרת מורים בישראל הן במכללות לחינוך הן באוניברסיטאות. התכנית הזו היא האחרונה בסדרה של כמה רפורמות בולטות שהציעו ועדות שונות מאז הימים שלפני קום המדינה ועד היום, ועדות שהוקמו כדי לבחון היבטים אקדמיים, ארגוניים ומערכתיים של תכניות הכשרה להוראה במוסדות אקדמיים בישראל. המאמר הנוכחי בוחן את החידושים שבתכנית זו בהשוואה להצעות קודמות לרפורמות של הוועדות השונות, לרבות אלו אשר עסקו בקידום תהליכי הכשרת המורים עוד לפני הקמת המדינה. נוסף על כך המאמר סוקר את תכנית המתווים לנוכח המלצותיהן של ועדות פנימיות שהקימו אנשי מחלקת החינוך של הוועד הלאומי בתקופת היישוב ואנשי משרד החינוך מאז הקמת המדינה, כמו גם לנוכח ההמלצות של ועדות חיצוניות או פורומים חיצוניים שעסקו בסוגיית ההכשרה להוראה. על מנת לבחון את התכנית הזו בראי הרפורמות הקודמות ערכנו ניתוח השוואתי של דוחות הוועדות הקודמות ושל תכנית המתווים המנחים. הניתוח התמקד בחמש קטגוריות: )א( המתכשרים להוראה – דרישות הקבלה לתכנית הלימודים וההתאמה למוסד המכשיר להוראה; )ב( מורי המורים – צעדים לשדרוג רמתו של סגל ההוראה; )ג( תכניות הלימודים במוסדות ההכשרה; )ד( המבנה הארגוני והמערכתי של הגופים המכשירים להוראה; )ה( משך הלימודים והתואר המוענק בסיומם. בהתבסס על הממצאים שעלו מניתוח זה, המאמר מציג כמה שאלות באשר ליישומה בפועל של תכנית המתווים החדשה.

Abstract

The purpose of the current article was to examine a number of aspects associated with the most recent reform (2007) in the existing teacher preparation programs offered by colleges and universities in Israel (based on a report submitted by a committee headed by Ariav and Katz in 2005), in the light of previous reforms that had been implemented in these programs. What were the changes suggested in the reform, and what was the rationale underlying the proposed changes? Five categories of analysis were selected: (a) the student teachers – academic requirements, academic background, (b) the teacher educators – academic degree, teaching experience, (c) the teacher education programs, (d) the academic structure and organization of the teacher education institutions in which the programs were offered, and (e) the length of the program and the degree awarded. Based on a comparative analysis of the most recent reform as well as the previous ones and using the above mentioned categories, we discuss a number of research ideas associated with the actual assessment of the contribution of the latest reform to the existing teacher preparation programs in Israel.

הורדת קובץ המאמר
תפריט