התמודדותם של מורים מנוסים עם אתגרים בלימודי תואר שני בחינוך סביבתי

התמודדותם של מורים מנוסים עם אתגרים בלימודי תואר שני בחינוך סביבתי

How experienced teachers cope with the challenges of teaching an M.Ed. course in environmental education

תקציר

המעקב המתואר במאמר זה נערך במסגרת קורס לתואר שני במכללה לחינוך. הקורס נועד לפתח בקרב מורים מנוסים הלומדים בו את המודעות לעקרונות החינוך הסביבתי, כמו גם את יכולתם לתכנן פעילויות חינוכיות על יסוד עקרונות אלה. המעבר של המורים הוא מחינוך מדעי לחינוך סביבתי, שני תחומים המקיימים ביניהם קִרבה רבה בד בבד עם שוני רב. המאמר מבהיר את מורכבות התמודדותם של המורים עם מטרות הקורס. המעקב אחַר ביצועי המורים התבסס על מטלות ועל התבטאויות שלהם במהלך הדיונים בכיתה. ניתוח הממצאים חשף שלושה קשיים עיקריים: תפיסת החינוך הסביבתי כמכלול ייחודי של רכיבים, אימוץ אסטרטגיות הוראה המתאימות לתחום והמשָגה של הרציונל לתכנון ההוראה. לממצאים יש השלכות על לימודי המשך של מורים מנוסים אשר נדרשים להסתגל להשקפות חינוכיות חדשות, השקפות הנוגדות במידת-מה את נטיותיהם ואת הרגליהם המקצועיים.

Abstract

This study was conducted within the framework of a M.Ed. course in environmental education at a college of education. The aim of the course was to develop experienced science teachers' awareness of basic principles of environmental education as well as their ability to plan learning activities on the basis of these principles. While in some aspects environmental education is similar to science education, there are essential differences between them. The paper clarifies the complex nature of the teachers' mode of coping with the course goals. Monitoring the teachers' performances was based on tasks and on their utterances during class discussions. An analysis of the findings revealed three particularly demanding course requirements, namely, the necessity to (1) grasp the interdisciplinary diversity of the components of environmental education; (2) adopt appropriate educational strategies; and (3) conceptualize and formulate a relevant rationale. The findings have implications for in-service training situations in which experienced teachers are required to revise their educational beliefs and professional routine.

הורדת קובץ המאמר
תפריט