התנהגות הפנייה לעזרה כאסטרטגיה במודל של הכוונה עצמית בלמידה (SRL)

התנהגות הפנייה לעזרה כאסטרטגיה במודל של הכוונה עצמית בלמידה (SRL)

Help-seeking Behavior as a Strategy in a Self-Regulated
Learning Model (SRL)

תקציר

פנייה לעזרה ממקור חיצוני היא אסטרטגיה התנהגותית שלומדים נוקטים כדי להשיג מידע שחסר להם, לשפר מיומנויות ולפתור קושי לימודי. מקובל להבחין בין שני היבטים בהתנהגות הפנייה לעזרה, היבטים אשר לרוב נחקרו בנפרד: נכונות הפנייה לעזרה והתאמת הפנייה לעזרה. מחקר זה התמקד במערכת החינוך היסודי בתרבות הישראלית, ובחן בד בבד את שני היבטי ההתנהגות בפנייה של תלמידים לקבלת עזרה ממורים, כאסטרטגיה במודל תאורטי מקיף של הכוונה עצמית בלמידה – Self-Regulated Learning (SRL). המודל התאורטי מאגם רכיבים מוטיבציוניים, מטה-קוגניטיביים ואמונות של הלומד. עד כה לא נערך מחקר על כל רכיביו של מודל זה בהקשר הישראלי בגילאי בית ספר יסודי. הכלים כללו שאלונים שהועברו ל 242- תלמידים. הממצאים מחזקים את המודל התאורטי העומד בבסיס המחקר, ומעידים כי וכי הן גורם המנבא את התנהגות הפנייה של ,(p

Abstract

Requesting help from an outside source is a behavioral learning strategy. It allows students to acquire knowledge and skills that they lack, and to solve learning problems. There is a distinction between two aspects of help-seeking behavior that have often been studied separately: intention and adaptation. This study focused on elementary education in Israeli culture, and simultaneously examined the two aspects of students’ help-seeking behavior towards teachers as a strategy in a selfregulated learning model (SRL). The theoretical model included components of motivation, metacognition, and beliefs. To date, no studies have been conducted in elementary education in Israel that include all these components. The tools consisted of questionnaires administered to 242 elementary school students. The findings reinforce the theoretical model underlying this study, and indicate that the beliefs component constitutes a predicting factor of students’ help-seeking behavior towards teachers (p

הורדת קובץ המאמר
תפריט