התרומות הייחודיות של תמיכה באוטונומיה ושל דיכויה לניבוי חוויית למידה מיטבית בקרב תלמידים בדואים: בחינת תאוריית ההכוונה העצמית בחברה קולקטיביסטית

התרומות הייחודיות של תמיכה באוטונומיה ושל דיכויה לניבוי חוויית למידה מיטבית בקרב תלמידים בדואים: בחינת תאוריית ההכוונה העצמית בחברה קולקטיביסטית

The unique contribution of autonomy support and
autonomy suppression to predicting an optimal learning
experience in Bedouin students: Examining the Self-
Determination Theory in a collectivist society

תקציר

תאוריית ההכוונה העצמית רואה באוטונומיה צורך פסיכולוגי בסיסי ואוניברסלי ) .)Deci & Ryan, 2000 המחקר הזה מתמקד בבחינת תקפותה של הנחה זו בחברה הבדואית הקולקטיביסטית-היררכית. המחקר בוחן אם תפיסות התלמידים באשר למידת התמיכה של מוריהם בצורך שלהם באוטונומיה ואת השפעתה על חוויית הלמידה של התלמידים; חוויה כזאת מתבטאת בציונים, בהשקעה, במוטיבציה אוטונומית, ביחס ללמידה, במוטיבציה לאקספלורציה, באוריינטציית עתיד וברמה נמוכה של א-מוטיבציה. במחקר השתתפו 323 תלמידים משתי קבוצות גיל: 170 תלמידי כיתות ז׳-ט׳ ו 153- תלמידי כיתות י׳-י״א. המידע נאסף בשלושה מועדים וכלל תשובות של תלמידים לשאלונים ודיווחים של מורים. כמחצית מהתלמידים בכל כיתה מילאו שאלונים העוסקים בשיעורי מתמטיקה, והשאר מילאו שאלונים העוסקים בשיעורי ערבית. ניתוחי רגרסיה הראו כי תמיכה באוטונומיה תרמה תרומה ייחודית וחיובית לניבוי מוטיבציה אוטונומית, מוטיבציה לאקספלורציה, אוריינטציית עתיד ורגש חיובי ביחס ללמידה; תרומה ייחודית זו קיימת גם בהתחשב בציונים בשנה הקודמת, בתחושת המסוגלות, במגדר, במקצוע הלימוד ובגיל התלמיד. כמו כן נמצאה תרומה ייחודית וחיובית של התמיכה באוטונומיה לניבוי ההשקעה של בנים ובנות בשתי קבוצות הגיל ובמקצוע המתמטיקה. דיכוי אוטונומיה נמצא כמנבא ייחודי של א-מוטיבציה בכל הקבוצות, כמו גם של ציונים נמוכים. עוד נמצא כי חוויית הלמידה של הבנות טובה מזו של הבנים. הממצאים תומכים בהנחה כי גם בחברות קולקטיביסטיות מסורתיות מילוי הצורך באוטונומיה תורם לחוויית למידה מיטבית, ואילו דיכויו מחבל בלמידה ובמוטיבציה. לממצאי המחקר יש השלכות על התנאים אשר מאפשרים התפתחות מיטבית של תלמידים בדואים.

Abstract

The Self-Determination Theory (SDT) perceives autonomy as a universal psychological need. The study described in the present article focused on examining the validity of this assumption in Bedouin society, which is collectivist and hierarchical. The study focused on whether students' perceptions regarding their teachers' autonomy support and autonomy suppression predict their optimal learning experience, which, according to our understanding, includes high grades, engagement in learning, autonomous motivation, a positive affect on learning, exploratory motivation, the development of future orientation, and a low level of a-motivation (lack of motivation). The participants in the study comprised 323 students from two age groups: 7th-9th grades and 10th-11th grades. Data were collected at three time-points and included students' responses to questionnaires and teachers' reports. The findings support the assumption that students from collectivist and hierarchical societies feel the need for autonomy. It seems that fulfilling this need contributes to an optimal learning experience, and that autonomy suppression sabotages learning and motivation even in traditional-collectivist societies, contrary to certain claims made in the theoretical and research literature, namely, that the need for autonomy is negligible or nonexistent in these societies. The present research findings have implications regarding both the conditions that facilitate the optimal development of Bedouin students and the teaching processes that enhance students' motivation.

הורדת קובץ המאמר
תפריט