זהותם של בני נוער פלסטינים אזרחי ישראל, מידת הזדהותם עם המדינה ועם התרבות היהודית וההשתמעויות למערכת החינוך

זהותם של בני נוער פלסטינים אזרחי ישראל, מידת הזדהותם עם המדינה ועם התרבות היהודית וההשתמעויות למערכת החינוך

The identity of Palestinian youngsters who are Israeli citizens: The extent of their identification with the state and with Jewish culture, and the implications for the education system

תקציר

המאמר בוחן את השתלבותם של בני נוער ערבים בישראל ואת תפיסותיהם בדבר זהותם והזדהותם עם המדינה ועם התרבות היהודית, כפי שהם רואים ותופסים אותן. השתלבותם בחיים החברתיים במדינה מתבטאת ביצירת קשרים חברתיים עם בני נוער יהודים; בלימודים המתקיימים בבתי ספר יהודיים; בלימודי השפה העברית, ספרות עברית, שירה עברית ותנ"ך המתקיימים בבתי הספר הערביים; ובעשיית שימוש במידע המתקבל מאמצעי התקשורת הישראליים. ממצאי המחקר מבוססים על ראיונות שנערכו עם תלמידים ערבים. התלמידים השתייכו לדתות שונות והתגוררו באזורים גאוגרפיים שונים בארץ. הממצאים מצביעים על השתלבות חלקית בחברה הישראלית של רוב התלמידים הערבים, ומשקפים את מצבם הייחודי והמורכב. מערכת החינוך נקראת להתמודד עם הקשיים הללו כדי למנוע את תחושת הניתוק של הנוער הערבי מהחברה הישראלית בכללותה.

Abstract

The paper examines the integration of Israeli Arab youths as well as their perceptions regarding their identity and their identification with the state and Jewish culture, as they perceive them. Their integration into the country's social life is reflected in the establishment of social ties with Jewish youngsters; in the studies in Jewish schools; in the study of the Hebrew language, Hebrew literature, Hebrew poetry, and the Bible in the Arab schools; and in the utilization of the information obtained from the Israeli media. The research findings are based on interviews that were held with Arab pupils. The pupils belonged to various religions and resided in diverse geographical regions of the country. The findings indicate that most of the Arab pupils are partially integrated into Israeli society, and reflect their unique and complex situation. The education system is called upon to tackle the above-mentioned difficulties in order to counteract the Arab youngsters' feeling of detachment from Israeli society as a whole.

הורדת קובץ המאמר
תפריט