זהות מקצועית של סטודנטים לייעוץ כפי שעולה מאירועי למידה משמעותיים

זהות מקצועית של סטודנטים לייעוץ כפי שעולה מאירועי למידה משמעותיים

The professional identity of counseling students
as reflected in learning events

תקציר

המחקר הנוכחי בחן את תפיסות עולמם הפרופסיונלי ואת הידע המקצועי של מתכשרים לייעוץ במהלך ההכשרה, באמצעות ניתוח אירועים משמעותיים שהועלו על ידם. ארבעים וארבעה סטודנטים לייעוץ חינוכי, הלומדים לתואר שני במכללה במרכז הארץ, התבקשו לתאר בפירוט אירוע למידה משמעותי שנחרת בזיכרונם, להעריך את הידע המקצועי שרכשו באמצעות האירוע, ולכתוב מה למדו על עצמם כיועצים לעתיד. נערכו שני סוגים של עיבוד נתונים: ניתוח איכותי של הסיפורים האישיים ושל השאלות הפתוחות וניתוח כמותי של הקטגוריות אשר זוהו בניתוח האיכותי. הניתוח האיכותי העלה חמישה מאפיינים אשר מייצגים היבטים של הייעוץ החינוכי, וארבעה מרכיבי פרופסיונליות: ידע, מודעות, מיומנויות ואתיקה. הניתוח הכמותי בחן את שכיחות המאפיינים והמרכיבים וכן את הקשרים ביניהם. בבדיקת הקשרים בין משתני הרקע לבין מרכיבי הפרופסיונליות נמצא, כי מרכיב המודעות היה שכיח יותר באירועים שהעלו סטודנטיות בשנה א', ואילו בשנה ב' היה שכיח יותר מרכיב הידע הייעוצי. למחקר הנוכחי חשיבות במישור התאורטי ובמישור הפרקטי של ההכשרה לייעוץ חינוכי. ממצאי המחקר שופכים אור על תהליך ההתפתחות של תפיסת הידע המקצועי בהכשרתם של סטודנטים לייעוץ חינוכי. הממצאים מלמדים על רכיבי הידע הייעוצי, על המודעות האישית והפרופסיונלית שמתגבשות בשלב ההכשרה במכללה ועל התרומה של מרכיבי ההכשרה לגיבוש זהות מקצועית. בנוסף לכך ממצאי המחקר מאפשרים לפתח מאגר של תיאורי מקרים, שניתן להשתמש בו במסלול ההכשרה לייעוץ חינוכי.

Abstract

The goals of the present study were to examine the professional views and knowledge of counseling students as well as their professional development during training. Forty-four M.Ed. students described well-remembered learning events, and explained what they had learned about themselves as prospective counselors. The findings of the qualitative analysis yielded five aspects of counseling and four components of professional identity: knowledge, awareness, skills, and ethics. The quantitative analysis examined the frequencies of those components and their relationships to background characteristics. This analysis showed that the growth of personal awareness was more prevalent among first-year students, whereas knowledge was more prevalent among second-year students. The findings have implications for counseling preparation programs and may help to develop a repertoire of learning events.

הורדת קובץ המאמר
תפריט