"זה לא שיעור רגיל. יש כאן שיעור אחר": יישום דגם הסבב בהוראת מקצועות הומניסטיים בגישה בין-תחומית

"זה לא שיעור רגיל. יש כאן שיעור אחר": יישום דגם הסבב בהוראת מקצועות הומניסטיים בגישה בין-תחומית

An interdisciplinary approach to humanistic studies

תקציר

המחקר המתואר במאמר זה עוסק בשני היבטים של חדשנות בהוראה אשר התלכדו לדגם הוראה שמטרתו לתת מענה לאתגרי ההוראה והלמידה במאה ה 21- . המחקר עקב אחַר התכנון והיישום של דגם הסבב בהוראה, הכולל חלוקה של השיעור לשלושה מרחבים: אישי, קבוצתי ולמידה עם המורה. לפחות אחד משלושת מרחבי הלמידה הוא מתוקשב. הוראה ולמידה בהתאם לדגם הזה מאפשרות דיפרנציאליוּת, אקטיביות ואוטונומיה של התלמידים בלמידה. במחקר זה נוסה לראשונה דגם הסבב בהוראת מקצועות מרובי מלל, ואלה נלמדו בגישה בין-תחומית. במחקר נבדקו תפיסות של מתכשרים להוראה שהתנסו ביישום דגם הסבב בהוראה בגישה בין- תחומית. מניתוח הממצאים עולה כי שילוב שני היבטי החדשנות )יישום דגם הסבב בהוראה וגישה בין-תחומית( יצר למידה אשר מעוררת עניין בקרב התלמידים, מגבירה את הבנתם ומעמיקה את הבנת נושאי הלימוד בקרב המתכשרים להוראה. עם זאת, תפיסתם של המתכשרים להוראה את דגם ההוראה החדשני הייתה דואלית: הם ציינו יתרונות וחסרונות של הדגם והציעו דרכים להתמודד עם הקשיים בהיבט התוכני )השילוב הבין-תחומי( ובהיבט הפדגוגי-ארגוני )התאמת דגם הלמידה לסוגי תלמידים והתאמת הלמידה לזמן המוקצב ולחלל הלמידה(.

Abstract

This study addresses two aspects of teaching innovation, which merged into a teaching model aimed at meeting the challenges of teaching and learning in the 21st century. The study followed the planning and execution of teaching in the Station Rotation Model (SRM), which includes dividing the lesson into three spaces: individual, group, and learning with the teacher, with at least one of the learning spaces is e-learning. Teaching and learning in this model allow for students’ differentiation, activism, and autonomous learning. This study describes the first test for the SRM in teaching multi-text subjects, using an interdisciplinary approach. The study examined the perceptions of teacher students who had experienced teaching that incorporates an interdisciplinary approach in the SRM. An analysis of the findings revealed that the combination of these two aspects of innovation – the SRM and the interdisciplinary approach – created a learning that aroused interest and promoted understanding among the students, and a deeper and broader understanding of the study topics among the student teachers. However, the student-teachers’ observation of the innovative teaching model was two-dimensional. They noted its pros and cons, and suggested ways to deal with the difficulties revealed. The difficulties were in the aspects of interdisciplinary integration, adapting the learning model to different types of students, and in adapting the learning to the time frame and the learning space.

הורדת קובץ המאמר
תפריט