”חד-נס״ בחינוך: שותפותה של ח״כ אסתר רזיאל-נאור במאבק לביטול שיטת הזרמים

”חד-נס״ בחינוך: שותפותה של ח״כ אסתר רזיאל-נאור במאבק לביטול שיטת הזרמים

Had-Nes (One Flag) in education: MK Esther Raziel-Naor's participation in the struggle to abolish the "educational trends"

תקציר

מאמר זה דן בפעילותה הפרלמנטרית של חברת הכנסת (ממפלגת חֵרוּת) אסתר רזיאל-נאור לביטול שיטת הזרמים בחינוך כביטוי וכתרגום לחזונו של זאב ז׳בוטינסקי, ובפרט בנושא של ערך ה״חד-נס״ – הדרישה לדבוק ברעיון הציוני בלבד ולא ברעיונות אידאולוגיים נוספים. בשנים שבין קום המדינה (1948) לבין חקיקת חוק חינוך ממלכתי (1953) פעלה מפלגת חרות לביטול ”שיטת הזרמים״, שיטה שאפשרה את קיומם של ארבעה זרמי חינוך בפיקוח ובחסות של המדינה: הזרם הכללי, זרם העובדים, זרם המזרחי והזרם של אגודת ישראל. אסתר רזיאל-נאור הובילה מטעם מפלגת חרות את המאבק לביטול שיטה זו. בבסיס התנגדותה של רזיאל-נאור לשיטת הזרמים עמדו האידאולוגיה הרוויזיוניסטית וערך החד-נס. בפעילותה הפרלמנטרית לביטול שיטת הזרמים יצקה רזיאל-נאור לתוך החד-נס תוכן נוסף – תוכן חינוכי. היא ביקשה שמערכות החינוך יאמצו את ערך החד-נס, יתפסו אותו כרעיון מופשט של אחדות ויראו בו ביטוי מילולי לאחידות של אופן החינוך אני מבקשת לבחון את תרומתה של רזיאל-נאור לביטול שיטת הזרמים ואת מידת במאמר זה ההצלחה של פעילותה זו לשקף את האידאולוגיה של מפלגתה. הדיון בפעילותה של חברת הכנסת מאפשר להבין את משנתה החינוכית של מפלגת חרות בכלל ושל רזיאל-נאור בפרט.

Abstract

This article discusses the parliamentary activities of MK Esther Raziel-Naor to abolish the "educational trends", viewing this struggle as an expression and translation of the vision of Ze'ev Jabotinsky, and especially the value of Had-Nes (One Flag). From the founding of the State of Israel (1948) to the enactment of the State Education Act (1953), the Herut Party fought to repeal the "educational trends system". The system allowed for having four education trends, all under State authority and auspices – general, workers', Mizrahi, and Agudath Israel. It was Esther Raziel-Naor, on behalf of the Herut Party, who led the struggle to abolish this system. Underlying her opposition to the "education trends" were Revisionist ideology Had-Nes values. In her parliamentary activity to end the "educational trends", Raziel-Naor supplemented Had-Nes with educational substance. She asked that the educational system adopt the Had-Nes value as an abstract idea of unity, and as a literal expression of the educational uniformity. This article is an examination of the Raziel-Naor's contribution to abolishing the "educational trends" system, and the degree to which she succeeded, as a reflection of her party's ideology. The discussion of the activities of MK Raziel- Naor allows us to understand the educational doctrines of the Herut Party, and particularly those of Raziel-Naor.

הורדת קובץ המאמר
תפריט