חינוך מחפש משמעות: על מוטיבציות האדם מול מוטיבציות החברה ועל פדגוגיה מתבוננת כדרך לתווך ביניהן

חינוך מחפש משמעות: על מוטיבציות האדם מול מוטיבציות החברה ועל פדגוגיה מתבוננת כדרך לתווך ביניהן

Education in search of meaning: The individual's vs.
society's motivations, and contemplative pedagogy
as a way of mediating between them

תקציר

במאמר זה אציע מודל למחשבה ועשייה חינוכית מתוך עיון בשתי תיאוריות מוטיבציה של היחיד, ואנתח את האופן שבו חינוך, המעוגן בדרך כלל בנקודת מבט חברתית, מספק מענה למוטיבציות אלו. בהמשך אציע כיוון פדגוגי שייתן מענה לבעיות שיעלו בניתוח. חלקו הראשון של המאמר יפתח בהבחנה אריסטוטלית בין הסבר מכניסטי לבין הסבר תכליתי. שני קטבים אלו יהוו בסיס להצבת תפיסת מדרג הצרכים של מאסלו, שיציג את האדם כנדחף לפעולה באופן מכניסטי מצד אחד, ולהצבת תפיסתו של ויקטור פרנקל כתפיסה המייצגת את דפוס האדם הנמשך אל משמעות ואל תכליות עליונות מצד אחר. חלקו השני של המאמר ימקם את מערכת החינוך הציבורית הישראלית על בסיס מודל זה כנטועה בעיקר בדפוס המכניסטי, אך גם כמבקשת לחלץ עצמה אל עבר הדפוס התכליתי באמצעות מהלכים דוגמת "ישראל עולה כיתה", שיוצג כפתרון בלתי מספק. חלקו השלישי של המאמר ידגים כיצד בכל זאת אפשר לכונן "איים של חיפוש משמעות" באמצעות פדגוגיות התבוננות ומיינדפולנס (מודעות קשובה). איים אלו דורשים באופן פרדוקסלי איון של תוכנית הלימודים על מנת שלמשמעות תהיה משמעות.

Abstract

This paper proposes a theoretical model for educational thinking and practice based on two theories of motivation. Based on the model the paper analyzes how contemporary education – usually examined from a social perspective – caters to the needs of individual motivations. Based on the models, problems in contemporary education will be identified and possible pedagogical solutions will be presented. The first part of the paper opens with the Aristotelean distinction between mechanistic and teleological explanations. These will enable conceptualization of two motivational poles: Maslow׳s theory of needs on the one hand and Frankl ׳s understanding of our being pulled by meaning on the other. The second part of the paper will analyze contemporary Israeli education as rooted in the former, while making attempts to respond to the latter, by means of programs such as ״Israel moves up a grade ״, which will be presented as unsatisfactory. The third part of the paper will demonstrate how ״pedagogical islands of a search for meaning ״ can be introduced into the curriculum based on contemplative pedagogies including mindfulness. Such ״islands ״ paradoxically require the nullification of ״society ״ from the curriculum so that meaning will have meaning.

הורדת קובץ המאמר
תפריט