חקר התרבות האתית הבית-ספרית בהתבסס על המודל האקולוגי-חברתי: נקודת מבט בין-לאומית

חקר התרבות האתית הבית-ספרית בהתבסס על המודל האקולוגי-חברתי: נקודת מבט בין-לאומית
תקציר

אף שלאתיקה יש תפקיד מהותי בהתנהלות החינוכית, פיתוחה של "תרבות אתית" בארגוני חינוך לא נבחן במחקרים קודמים. מטרת המחקר המתואר הייתה לבחון את המאפיינים של תרבות אתית בית-ספרית באמצעות השוואה בין ערכים אשר עולים ממסמכים המגדירים קודים אתיים של בית הספר, השוואה המתבססת על מודל אקולוגי-חברתי. הנתונים התבססו על הערכים המשותפים שנמצאו במסמכים, כמו גם על ראיונות עם אנשי חינוך והוראה. בחינת הנתונים נעשתה בגישה של "תאוריה המעוגנת בשדה". מהממצאים עולים 15 ערכים; חמישה מהם דומיננטיים ומופיעים בכל הרמות של המודל האקולוגי-חברתי: פרט (יחיד), סביבה בין-אישית, ארגון, קהילה ומדיניות ציבורית. תרומתו האפשרית של המחקר היא בפיתוח מדד לתרבות אתית בית-ספרית. מדד כזה יכול לסייע בתכנון ובהערכה של מדיניות חינוכית ברמת המדינה, ואפילו ברמה בין-לאומית (באמצעות השוואה בין מדינות בנושא רמות המודל האקולוגי-חברתי). כמו כן הממצאים עשויים לקדם תוכניות לפיתוח מקצועי של מורים המתמקדות בחקר היבטים אתיים וביכולתם להוביל לקידום תרבות אתית בבתי הספר.

הורדת קובץ המאמר
תפריט